• Odbierz prezent
WORK SERVICE S.A.: Wydanie akcji Spółki serii Y w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. (2021-03-19 15:49)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-03-19
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Wydanie akcji Spółki serii Y w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Work Service S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z dematerializacją - poprzez rejestrację w dniu 18 marca 2021 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2021) 163.250 akcji zwykłych na okaziciela serii Y, o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje”), doszło do zapisania Akcji na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych (w tym członka Zarządu oraz kluczowych członków kadry zarządczej), które objęły Akcje w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z warunkami Programu Opcji Menedżerskich, przyjętego Uchwałą Nr 24/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2013 r. (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 62/2013), z późniejszymi zmianami. Zapisanie zdematerializowanych akcji spółki publicznej na rachunku papierów wartościowych stanowi odpowiednik wydania dokumentów akcji w rozumieniu art. 451 § 2 zd. drugie Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, wraz z zapisaniem Akcji na ww. rachunkach nastąpiło nabycie praw z Akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 6.559.063,80 złotych, o sumę łączną równą wartości nominalnej Akcji, tj. o sumę 16.325,00 złotych.
Po zapisaniu Akcji na ww. rachunkach:

1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.575.388,80 złotych i dzieli się na 65.753.888 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

a) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A,
b) 5.115.000 (słownie: pięć milionów sto piętnaście tysięcy) akcji serii B,
c) 16.655.000 (szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C,
d) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii D,
e) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii E,
f) 7.406.860 (siedem milionów czterysta sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji serii F,
g) 2.258.990 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii G,
h) 9.316.000 (dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy) akcji serii H,
i) 1.128.265 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji serii K,
j) 5.117.881 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji serii L,
k) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii N,
l) 91.511 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście) akcji serii P,
m) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii S,
n) 55.316 (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście) akcji serii T,
o) 171.750 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii R,
p) 225.750 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii U,
q) 98.315 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) akcji serii W,
r) 163.250 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji serii Y,

2) ogólna liczba głosów wynikających z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi: 65.753.888 głosów;

3) wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosi po wydaniu Akcji: 0 złotych.

Zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd dokona w przewidzianym dla tego terminie zgłoszenia do sądu rejestrowego wykazu objętych Akcji, celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji obejmują przygotowanie i przeprowadzenie emisji, i wyniosły 16.890,00 złotych. Średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji przypadający na jedną akcję wyniósł ok. 0,10 złotych. Koszty związane z emisją zostaną rozliczone w księgach rachunkowych i ujęte w sprawozdaniu finansowym Spółki zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, tj. koszty emisji Akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, zaś pozostała ich część zostanie zaliczona do kosztów finansowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gwiaździsta66
(ulica)(numer)
+48 71 37 10 900+48 71 37 10 938
(telefon)(fax)
www.workservice.pl
(e-mail)(www)
897-16-55-469932629535
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-19Iwona SzmitkowskaPrezes Zarządu
2021-03-19Nicola Dell'EderaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk