• Odbierz prezent
WORK SERVICE S.A.: Wstępne wybrane dane finansowe Work Service S.A. oraz Grupy Kapitałowej Work Service za 2020 roku (2021-04-01 20:43)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Wstępne wybrane dane finansowe Work Service S.A. oraz Grupy Kapitałowej Work Service za 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Work Service S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej informacje o szacunkowych wynikach Spółki oraz Grupy Kapitałowej Work Service („Grupa”) za rok obrotowy 2020, w zakresie: (i) przychodów netto ze sprzedaży, (ii) zysku netto, (iii) kapitału własnego, wskazując jednocześnie, że wyniki te obejmują dane niezaudytowane, i mogą różnić się od ostatecznych, poddanych badaniu audytora wyników, jakie zostaną opublikowane przez Spółkę w formie jednostkowego raportu rocznego Spółki oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy, co nastąpi w dniu 30 kwietnia 2020 r.

Prezentowane w tabeli wstępne dane finansowe w zakresie działalności kontynuowanej nie uwzględniają działalności przeznaczonej do sprzedaży za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 czyli wyników finansowych i) spółek: Work Service Slovakia s.r.o oraz podmiotów kontrolowanych przez Work Service Slovakia s.r.o,, Work Service Czech s.r.o., Work Service GMBH & Co.KG oraz podmiotów kontrolowanych przez Work Service GMBH & Co.KG, ii) a także wyniku na transakcji sprzedaży spółki Work Service GMBH & Co.KG oraz podmiotów kontrolowanych przez Work Service GMBH & Co.KG.


Grupa Kapitałowa* Grupa Kapitałowa – działalność kontynuowana* Spółka

Przychody
netto ze sprzedaży 1 008 mln PLN 902,9 mln PLN 206,4mln PLN
produktów,
towarów i materiałów
– dane wstępne


Strata netto
– dane wstępne -11,3 mln PLN** -14 mln PLN** -35,6 mln PLN***


Kapitał własny
– dane wstępne 1,5 mln PLN Nie dotyczy - 6,1 mln PLN

* Prezentowane dane uwzględniają wyniki finansowe grupy Prohuman do dnia 30 września 2020 w całym zakresie rachunku zysków i strat.
Dodatkowo, w działalności finansowej rachunku zysków i strat uwzględniono zmianę metody konsolidacji grupy Prohuman (opisanej w raporcie nr 17/2021). Wpływ tej zmiany oszacowano w kwocie ok -57 mln PLN.
W prezentowanych danych finansowych nie uwzględniono zysku netto grupy Prohuman za IV kwartał 2020 roku, ponieważ tych danych Work Service S.A. do dnia publikacji niniejszego raportu nie otrzymał.

** w skonsolidowanym zysku netto oraz zysku netto działalności kontynuowanej uwzględniono i) umorzenie kredytów bankowych Work Service S.A. oraz umorzenie obligacji w łącznej kwocie równej ok 81 mln PLN. ii) korektę aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie równej ok -20,2 mln PLN

*** w zysku netto jednostkowym uwzględniono i) umorzenie kredytów bankowych Work Service S.A. oraz umorzenie obligacji w łącznej kwocie równej ok 81 mln PLN, ii) dodatkowo odpis należności wewnątrzgrupowych od podmiotów zależnych w kwocie równej ok -56,5 mln PLN, iii) korektę aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie równej ok -17,3 mln PLN.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).

Podpisy:

Iwona Szmitkowska – Prezes Zarządu

Nicola Dell’Edera - Wiceprezes ZarząduMESSAGE (ENGLISH VERSION)

WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gwiaździsta66
(ulica)(numer)
+48 71 37 10 900+48 71 37 10 938
(telefon)(fax)
www.workservice.pl
(e-mail)(www)
897-16-55-469932629535
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Iwona Szmitkowska Prezes Zarządu
2021-04-01Nicola Dell’Edera Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk