• Odbierz prezent
WORK SERVICE S.A.: Uzyskanie akceptacji Rady Nadzorczej Emitenta dla realizacji zamierzonej transakcji nabycia spółki GI Group sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (2021-05-18 21:00)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr26/2021
Data sporządzenia: 2021-05-18
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Uzyskanie akceptacji Rady Nadzorczej Emitenta dla realizacji zamierzonej transakcji nabycia spółki GI Group sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Work Service S.A. („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2021, informuje że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na realizację przez Emitenta transakcji polegającej na nabyciu wszystkich udziałów w spółce Gi Group sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach od spółki GI International SRL (której całkowitym właścicielem jest Gi Group SpA z siedzibą w Mediolanie) oraz Pana Stefano Colli-Lanzi jako Sprzedających („Transakcja”). Gi Group sp. z o.o. jest jednocześnie całkowitym właścicielem spółki Generale Industrielle Polska sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Rada Nadzorcza zaakceptowała kluczowe warunki Transakcji określone w projekcie odnośnej umowy sprzedaży udziałów, co obejmuje w szczególności ustalenie ceny sprzedaży udziałów Gi Group sp. z o.o. na kwotę 23.700.000,00 zł („Cena”). Płatność Ceny ma nastąpić, w zależności od wyboru Emitenta: (i) gotówką; lub (ii) w drodze konwersji Ceny na akcje Spółki nowej emisji („Konwersja”); lub (iii) poprzez konwersję Ceny na pożyczkę długoterminową lub obligacje, których spłata nastąpi w okresie 3 lat od dnia podpisania przez Emitenta i Sprzedających osobnej umowy regulującej zasady spłaty, przy czym nie będą one odbiegać od warunków rynkowych (iv) łącznie w sposób określony w pkt (i), (ii), (iii) powyżej przy czym całość lub część Ceny zostanie spłacona w sposób określony w pkt (i) i/lub (ii) i/lub (iii).
Jednocześnie Emitent informuje, że możliwość rozliczenia Ceny w drodze Konwersji stanowi element procesu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2021 „Rozpoczęcie negocjacji mających na celu restrukturyzację zadłużenia finansowego Emitenta wobec GI International S.R.L.” i – w przypadku Transakcji - jest m.in. uzależnione od podjęcia przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy stosownej uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego do dnia 31 sierpnia 2021. Jeżeli Emitent dokona wyboru innego sposobu rozliczenia niż Konwersja lub Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie podejmie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ustalonym terminie, to Transakcja powinna zostać rozliczona w gotówce najpóźniej do 13 września 2021 i/ lub do 31 sierpnia 2021 zostaną ustalone przez strony warunki pożyczki długoterminowej lub emisji obligacji.

Realizacja Transakcji będącej przedmiotem zgody Rady Nadzorczej stanowi rezultat zawarcia umowy o współpracę operacyjną w ramach Grupy Gi, o której Emitent informował w raporcie bieżącym 91/2020. Udzielenie zgody przez Radę Nadzorczą pozwala na przystąpienie przez Zarząd Spółki do prac mających na celu realizację Transakcji.
W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).

odpisy:
Iwona Szmitkowska – Prezes Zarządu
Nicola Dell’Edera - Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gwiaździsta66
(ulica)(numer)
+48 71 37 10 900+48 71 37 10 938
(telefon)(fax)
www.workservice.pl
(e-mail)(www)
897-16-55-469932629535
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-18Iwona Szmitkowska Prezes Zarządu
2021-05-18Nicola Dell’Edera Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk