• Odbierz prezent
WORK SERVICE S.A.: Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podjęcia przez Emitenta zamiaru realizacji transakcji polegającej na nabyciu przez Emitenta spółki GI Group sp. z o.o. (2021-05-18 20:42)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr25/2021
Data sporządzenia: 2021-05-18
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podjęcia przez Emitenta zamiaru realizacji transakcji polegającej na nabyciu przez Emitenta spółki GI Group sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), Zarząd spółki Work Service S.A. („Emitent” lub „Spółka”), przekazuje informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Spółkę w dniu 21 grudnia 2020 r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR, o następującej treści:

Zarząd Spółki, na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2020 r., powziął zamiar realizacji transakcji polegających na: (i) nabyciu przez Emitenta wszystkich udziałów w spółce GI Group sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach od GI International s.r.l. (której całkowitym właścicielem jest Gi Group SpA z siedzibą w Mediolanie) oraz Pana Stefano Colli-Lanzi jako Sprzedających („Transakcja”). Realizacja Transakcji stanowi rezultat zawarcia umowy o współpracę operacyjną w ramach Grupy Gi, o której Emitent informował w raporcie bieżącym 91/2020. Przewidywanym przez Emitenta skutkiem Transakcji jest uzyskanie wzajemnych synergii, korzyści skali i obniżenie kosztów operacyjnych grupy kapitałowej Emitenta oraz GI Group SpA, która jest pośrednio podmiotem dominującym Emitenta. Przystąpienie przez Zarząd Spółki do prac mających na celu realizację Transakcji wymaga uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej Spółki; w przypadku uzyskania takiej akceptacji Emitent niezwłocznie przekaże do publicznej wiadomości informację o tym w formie stosownego raportu bieżącego.
W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 i 4 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).

Podpisy:
Iwona Szmitkowska – Prezes Zarządu
Nicola Dell’Edera - Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gwiaździsta66
(ulica)(numer)
+48 71 37 10 900+48 71 37 10 938
(telefon)(fax)
www.workservice.pl
(e-mail)(www)
897-16-55-469932629535
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-18Iwona Szmitkowska Prezes Zarządu
2021-05-18Nicola Dell’Edera Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk