• Odbierz prezent
WORK SERVICE S.A.: Powołanie nowego Członka do Rady Nadzorczej Spółki (2021-06-08 18:14)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr30/2021
Data sporządzenia:2021-06-08
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Powołanie nowego Członka do Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Work Service S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w związku z rezygnacją Pana Antonio Carvelli z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza dnia 8 czerwca 2021 r. podjęła uchwałę w przedmiocie dokooptowania Pana Luca Fortunato jako nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Pan Luca Fortunato, oświadczył że nie są jemu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że wybór na Członka Rady Nadzorczej Work Service S.A. naruszałby przepisy prawa lub statutu Spółki. Ponadto oświadczył, że:
(i)nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki w żadnej formie wymienionej w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
(ii)nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).
Notka biograficzna Pana Luca Fortunato stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
- art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- § 10 w związku z § 5 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy:

Iwona Szmitkowska – Prezes Zarządu
Nicola Dell’Edera - Wiceprezes Zarządu

Załączniki
PlikOpis
Załącznik nr 1 CV Luca Fortunato_Attachment No. 1 CV of Luca Fortunato.pdfZałącznik
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gwiaździsta66
(ulica)(numer)
+48 71 37 10 900+48 71 37 10 938
(telefon)(fax)
www.workservice.pl
(e-mail)(www)
897-16-55-469932629535
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-08Iwona SzmitkowskaPrezes Zarządu
2021-06-08Nicola Dell’Edera Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk