• Odbierz prezent
WORK SERVICE S.A.: Podanie informacji do publicznej wiadomości. (2021-05-17 16:33)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia:2021-05-17
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Podanie informacji do publicznej wiadomości.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Work Service S.A. („Spółka” lub "Emitent"), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. dnia 17.05.2021 r., w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019.623 ze zm.) (dalej: „Ustawa”), od pełnomocnika spółki Gi International S.R.L. z siedzibą w Mediolanie, Republika Włoska, („GI”) – zawiadomienia („Zawiadomienie”), którego podstawą jest powzięcie w dniu 14.05.2021 r. przez GI wiadomości o rozliczeniu wezwania z dnia 15 marca 2021 r. do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („Wezwanie”) i nabyciu w tym dniu przez GI International 16.164.779 akcji Spółki.

W Zawiadomieniu GI wskazał również, że:
(i) przed nabyciem akcji Spółki w wyniku Wezwania, GI posiadał bezpośrednio 33.261.010 (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziesięć) akcji Spółki reprezentujących 50,71% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 33.261.010 (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziesięć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 50,71% ogólnej liczby głosów Spółki;
(ii) wg stanu na dzień 17.05.2021 r., tj. po nabyciu akcji Spółki w wyniku Wezwania, łączna suma głosów posiadanych bezpośrednio przez GI w Spółce na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi 49.425.789 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących 75,17% ogólnej liczby głosów Spółki;
(iii) nie posiada podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Emitenta.

Zawiadomienie stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
GI International_69_notification_KNF_20210517.pdfZawiadomienie
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gwiaździsta66
(ulica)(numer)
+48 71 37 10 900+48 71 37 10 938
(telefon)(fax)
www.workservice.pl
(e-mail)(www)
897-16-55-469932629535
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-17Iwona SzmitkowskaPrezes Zarządu
2021-05-17Nicola Dell'EderaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk