• Odbierz prezent
WORK SERVICE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work Service S.A. wraz z treścią projektów uchwał. (2021-05-18 19:03)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2021
Data sporządzenia:2021-05-18
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work Service S.A. wraz z treścią projektów uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083941, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi 6.575.388,80 zł, wpłacony w całości, REGON 932629535, NIP 897-16-55-469 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1, art. 4021 §1 i 2 oraz 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., „Kodeks spółek handlowych”) oraz §10 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2021 r., o godz. 12:00, w hotelu Radisson Collection Hotel przy ul. Grzybowskiej 24 w Warszawie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Work Service” S.A. za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Work Service” S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2020.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki „Work Service” S.A. za rok 2020 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki „Work Service” S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty poniesionej przez „Work Service” S.A. w 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki „Work Service” S.A. w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Work Service za rok 2020 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Work Service za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2020.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Work Service za rok 2020 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Work Service za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące walnego zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej www.workservice.pl, w sekcji Relacje inwestorskie, w zakładce Walne Zgromadzenie.

W myśl art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wzięcia udziału, wypowiadania się oraz oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 czerwca 2021 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Załączniki:
1. pełna treść ogłoszenia o ZWZA,
2. treść projektów uchwał na ZWZA.
Załączniki
PlikOpis
Załącznik nr 1 - pełna treść ogłoszenia.pdfPełna treść ogłoszenia o ZWZA
Załącznik nr 2 - projekty uchwał.pdfProjekty uchwał na ZWZA
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gwiaździsta66
(ulica)(numer)
+48 71 37 10 900+48 71 37 10 938
(telefon)(fax)
www.workservice.pl
(e-mail)(www)
897-16-55-469932629535
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-18Iwona SzmitkowskaPrezes Zarządu
2021-05-18Nicola Dell'EderaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk