• Odbierz prezent
WORK SERVICE S.A.: Ocena  Zarządu co do utraty kontroli nad spółką zależną Prohuman zgodnie z MSSF 10 (2021-03-31 21:13)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Ocena Zarządu co do utraty kontroli nad spółką zależną Prohuman zgodnie z MSSF 10
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd spółki Work Service S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 109/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r., dotyczącego oceny zdarzeń mających miejsce w spółce zależnej Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft. z siedzibą w Budapeszcie, w której Emitent posiada udziały w liczbie reprezentującej większość (80,22%) głosów Zgromadzeniu Wspólników („Prohumán”), informuje, że utrzymujące się - wskutek trwającego sporu korporacyjnego w Prohumán, wywołanego nieprzychylną postawą spółki Profólió Projekt Tanácsadó Kft. z siedzibą w Budapeszcie, będącej mniejszościowym wspólnikiem Prohumán („Profólió”) oraz związanych z nią trzech (z czterech) Dyrektorów Zarządzających w Prohumán - trudności w zakresie możliwości efektywnego oddziaływania właścicielskiego i zarządczego na Prohumán, jak też tworzoną przez nią grupę kapitałową („Grupa Prohumán”), spowodowały, że w dniu dzisiejszym Emitent podjął przekonanie o zaistnieniu stanu faktycznej utraty kontroli nad Prohumán zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”).

Do dnia dzisiejszego Emitent zrealizował szereg działań, w tym w trybie odpowiednich postępowań, opisanych w raporcie bieżącym nr 109/2020, służących przywróceniu w sposób przewidziany prawem pełni swoich uprawnień związanych z posiadaniem statusu większościowego wspólnika w Prohumán. Pomimo dołożenia najwyższej staranności, podjęte przez Emitenta działania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, w związku z czym zrealizowały się przesłanki z MSSF 10 decydujące o utracie kontroli Emitenta nad Prohuman.

Stosownie do MSSF 10, omawiana utrata kontroli spowoduje, że począwszy od skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Work Service za rok obrotowy 2020, aż do zmiany sytuacji, tj. odzyskania kontroli, Emitent:

1)Wyłączy ze skonsolidowanego bilansu aktywa (w tym wartość firmy dotyczącą grupy Prohuman) i zobowiązania grupy Prohumán (jako byłej jednostki zależnej), które były konsolidowane do dnia 30 września 2020 roku wraz z kapitałami mniejszości i wynikiem na różnicach kursowych dotyczącym przeliczeń sprawozdań grupy Prohuman;
2)Ujmie wartość grupy Prohuman w skonsolidowanym bilansie w kwocie odpowiadającej wartości godziwej tej grupy;
3)Ujmie należności i zobowiązania wobec grupy Prohuman;
4)Uwzględni w rocznym skonsolidowanym rachunku zysków i strat za 2020 rok przychody i koszty grupy Prohuman za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020;
5)Wyceni udziały w grupie Prohuman metodą praw własności to jest uwzględni w rocznym skonsolidowanym rachunku zysków i strat skonsolidowany wynik finansowy grupy Prohuman za IV kwartał 2020 roku, o ile takie dane otrzyma w formie która umożliwi ujęcie tych danych w rocznym skonsolidowanym rachunku zysków i strat Grupy Work Service S.A.
6)Zaprezentuje wszystkie dane i korekty opisane w pkt 1-5 powyżej w sprawozdaniu finansowym w części dotyczącej działalności kontynuowanej, razem z danymi finansowymi innych podmiotów które nie stanowią działalności zaniechanej.

Emitent będzie w dalszym ciągu podejmował wszelkie możliwe działania służące przywróceniu zgodnego z prawem i statutem działania Prohumán.

Emitent zwraca jednocześnie uwagę ze opisana sytuacja nie ma wpływu na sytuację finansową, w tym płynność Emitenta, ani na dane jednostkowe Work Service S.A. Emitent wykazuje w swoich księgach rachunkowych wartość udziałów w Prohuman w kwocie równej 144 mln PLN i w dacie publikacji niniejszego raportu bieżącego nie ma przesłanek do dokonania odpisu tej wartości.

Wpływ utraty kontroli zgodnie z MSSF 10 na skonsolidowane wyniki finansowe jest szacowany i zostanie przedstawiony przez Emitenta w osobnym raporcie bieżącym.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).

Podpisy:

Iwona Szmitkowska – Prezes Zarządu

Nicola Dell’Edera - Wiceprezes Zarządu
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gwiaździsta66
(ulica)(numer)
+48 71 37 10 900+48 71 37 10 938
(telefon)(fax)
www.workservice.pl
(e-mail)(www)
897-16-55-469932629535
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Iwona Szmitkowska Prezes Zarządu
2021-03-31Nicola Dell’Edera Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk