• Odbierz prezent
WORK SERVICE S.A.: Korekta do raportu bieżącego nr 18/2021/K zatytułowanego:  Wstępne wybrane dane finansowe Work Service S.A. oraz Grupy Kapitałowej Work Service za 2020 roku (2021-04-02 10:54)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2021K
Data sporządzenia:2021-04-02
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Korekta do raportu bieżącego nr 18/2021/K zatytułowanego: Wstępne wybrane dane finansowe Work Service S.A. oraz Grupy Kapitałowej Work Service za 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Work Service S.A. („Spółka” , "Emitent") niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 18/2021/K z uwagi na to, że w tym raporcie omyłkowo nie została zamieszczona treść opisu korekty. Mając na uwadze powyższe prawidłowa treść raportu bieżącego nr 18/2021/K powinna brzmieć:

W związku z dokonywaną w niniejszym raporcie bieżącym korektą Emitent załącza do niniejszego raportu tabelę przedstawiając prawidłowo skonfigurowany pod względem technicznym układ informacji o szacunkowych wynikach Spółki oraz Grupy Kapitałowej Work Service („Grupa”) za rok obrotowy 2020, w zakresie: (i) przychodów netto ze sprzedaży, (ii) zysku netto, (iii) kapitału własnego, wskazując jednocześnie, że wyniki te obejmują dane niezaudytowane, i mogą różnić się od ostatecznych, poddanych badaniu audytora wyników, jakie zostaną opublikowane przez Spółkę w formie jednostkowego raportu rocznego Spółki oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy, co nastąpi w dniu 30 kwietnia 2020 r.
Jednocześnie Emitent wskazuje, że przedstawione niniejszym raportem bieżącym informacje są tożsame z przedstawionymi w raporcie bieżącym nr 18/2021. Z przyczyn technicznych jednak układ tabeli, która zawiera informacje zaprezentowane w raporcie bieżącym nr 18/2021 został zakłócony, stając się nieczytelny.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).

Podpisy:

Iwona Szmitkowska – Prezes Zarządu

Nicola Dell’Edera - Wiceprezes Zarządu
Załączniki
PlikOpis
Załącznik do rb.pdfZałącznik - wstępne wybrane dane finansowe
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gwiaździsta66
(ulica)(numer)
+48 71 37 10 900+48 71 37 10 938
(telefon)(fax)
www.workservice.pl
(e-mail)(www)
897-16-55-469932629535
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-02Iwona Szmitkowska Prezes Zarządu
2021-04-02Nicola Dell’Edera Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk