• Odbierz prezent
WOJAS S.A.: raport finansowy (2023-05-31 00:31)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2023
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2023 obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2023-05-30
WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WOJAS S.A.Handel detaliczny
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
34-400Nowy Targ
(kod pocztowy)(miejscowość)
Szewska8
(ulica)(numer)
+ 48 18 264 92 10+48 18 264 92 11
(telefon)(fax)
ri@wojas.plwww.wojas.pl
(e-mail)(www)
7352691202120415969
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów69 34754 82314 75311 797
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(873)(1 381)(186)(297)
Zysk (strata) brutto(2 255)(3 057)(480)(658)
Zysk (strata) netto(2 771)(3 443)(590)(741)
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej(2 603)(3 539)(554)(762)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(5 633)(11 592)(1 198)(2 494)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 307)(1 244)(278)(268)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej6 12810 3541 3042 228
Przepływy pieniężne netto, razem(812)(2 482)(173)(534)
Aktywa, razem 317 246296 91967 85363 310
Zobowiązania i rezerwy203 249180 28443 47138 441
Kapitał własny113 997116 63524 38224 869
Kapitał zakładowy12 67712 6772 7112 703
Liczba akcji (w szt.)12 676 65812 676 65812 676 65812 676 658
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)(0,22)(0,27)(0,05)(0,06)
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)8,999,201,921,96
Całkowite dochody ogółem(2 638)(3 575)(561)(769)
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów72 10054 93015 33911 820
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(10)(1 605)(2)(345)
Zysk (strata) brutto(1 088)(3 016)(231)(649)
Zysk (strata) netto(1 584)(3 310)(337)(712)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(6 705)(13 547)(1 426)(2 915)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 130)(1 693)(240)(364)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej7 39111 9691 5722 576
Przepływy pieniężne netto, razem(444)(3 271)(94)(704)
Aktywa, razem292 666273 01662 59658 214
Zobowiązania i rezerwy175 598154 36437 55732 914
Kapitał własny117 068118 65225 03925 300
Kapitał zakładowy12 67712 6772 7112 703
Liczba akcji (w szt.)12 676 65812 676 65812 676 65812 676 658
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)(0,12)(0,26)(0,03)(0,06)
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)9,23)9,361,982,00
Całkowite dochody ogółem(1 584)(3 310)(337)(712)

dane do pozycji bilansowych wykazano na dzień 31.03.2023 r. oraz 31.12.2022r.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Wojas Raport 1Q_2023.pdfRaport za 1 kwartał 2023 r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-05-30Wiesław WojasPrezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk