Advertisement Advertisement
  • Odbierz prezent
WITTCHEN S.A.: raport finansowy (2023-09-18 19:50)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2022
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2022 obejmujące okresod 2022-01-01 do 2022-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2023-09-18
WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WITTCHEN S.A.Odzież i kosmetyki - odzież i obuwie
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-152Palmiry
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Gdańska60
(ulica)(numer)
+48 22 766 33 33+48 22 766 33 03
(telefon)(fax)
office@wittchen.comwww.wittchen.com
(e-mail)(www)
951-102-21-54011664266
(NIP)(REGON)
UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2022półrocze /2021półrocze / 2022półrocze /2021
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody netto ze sprzedaży151 05691 79232 53620 187
Zysk _strata_ z działalności operacyjnej23 8337 4415 1331 636
Zysk _strata_ brutto19 9638 6074 3001 893
Zysk _strata_ netto16 0676 8913 4611 515
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej9 2474 8131 9921 058
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 2381 124-482247
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-47 436-131-10 217-29
Przepływy pieniężne netto, razem-40 4275 806-8 7081 277
Średnioważona liczba akcji w okresie _szt._18 258 24618 223 00118 258 24618 223 001
Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą w _zł/EUR_0,880,380,190,08
Zadeklarowana do daty raportu dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_3,0300,650
Stan na30.06.202231.12.202130.06.202231.12.2021
Aktywa razem307 566334 52065 71172 731
Zobowiązania długoterminowe43 29644 7219 2509 723
Zobowiązania krótkoterminowe98 56283 98521 05718 260
Kapitał własny165 708205 81435 40344 748
Kapitał zakładowy3 6583 651782794
Liczba akcji _szt._18 290 47018 253 99018 290 47018 253 990
Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_9,0811,281,942,45
Wybrane jednostkowe dane finansowepółrocze / 2022półrocze /2021półrocze / 2022półrocze /2021
Przychody netto ze sprzedaży146 67990 02131 59419 797
Zysk _strata_ z działalności operacyjnej22 4217 1454 8291 571
Zysk _strata_ brutto18 9098 2754 0731 820
Zysk _strata_ netto15 2406 6413 2831 460
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej12 5533 6622 704805
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej4 6281 144997252
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-47 050431-10 13495
Przepływy pieniężne netto, razem-29 8695 237-6 4331 152
Średnioważona liczba akcji w okresie _szt_18 258 24618 223 00118 258 24618 223 001
Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą w _zł/EUR_0,830,360,180,08
Zadeklarowana do daty raportu dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_3,0300,650
Stan na30.06.202231.12.202130.06.202231.12.2021
Aktywa razem286 994315 02561 31568 493
Zobowiązania długoterminowe37 97140 3618 1128 775
Zobowiązania krótkoterminowe95 57880 36920 42017 474
Kapitał własny153 445194 29532 78342 244
Kapitał zakładowy3 6583 651782794
Liczba akcji _szt_18 290 47018 253 99018 290 47018 253 990
Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_8,3910,641,792,31

Powyższe dane finansowe za 2022 i 2021 rok zostały przeliczone na EUR 
według następujących zasad:− poszczególne pozycje aktywów i pasywów - 
według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2022 roku - 
4,6806 PLN / EUR, i na dzień 31 grudnia 2021 roku - 4,5994 PLN/EUR.− 
poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów 
pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich 
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego 
miesiąca okresu obrotowego _od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku - 
4,6427 PLN / EUR i  od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku - 4,5472 PLN / EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 23z dnia2023-09-18o treści:

Zarząd Wittchen S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje o przedmiocie i charakterze korekty Skonsolidowanego półrocznego raportu grupy kapitałowej WITTCHEN S.A. za I półrocze 2022 roku, przekazanego do publicznej wiadomości 15 września 2022 r. Korekta dotyczy nieprawidłowej alokacji sprzedaży na polską i zagraniczną w Nocie 18 „Segmenty działalności. Informacje dotyczące obszarów geograficznych” Śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej WITTCHEN S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022, braku informacji o zadeklarowanej dywidendzie w Wybranych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej Wittchen i Wybranych danych finansowych WITTCHEN S.A. oraz błędnych wartości sprzedaży zagranicznej i wynikającej z nich dynamiki wzrostu i udziału w sprzedaży w ustępie 1 Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za I półrocze 2022 roku.

W Nocie 18 „Segmenty działalności. Informacje dotyczące obszarów geograficznych” Śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej WITTCHEN S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022, pierwotnie przedstawiono: Przychody ze sprzedaży kraj w okresie 01.01.-30.06.2022 – wartość 115 627 oraz  Przychody ze sprzedaży zagranica w okresie 01.01.-30.06.2022 – wartość 35 429, podczas gdy powinno być: Przychody ze sprzedaży kraj w okresie 01.01.-30.06.2022 - wartość 121 545 oraz Przychody ze sprzedaży zagranica w okresie 01.01.-30.06.2022– wartość 29 511.

W wybranych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej Wittchen i Wybranych danych finansowych WITTCHEN S.A., pierwotnie przedstawiono:  Zadeklarowana do daty raportu dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) w okresie 01.01.- 30.06.2022 w zł – wartość 0 oraz Zadeklarowana do daty raportu dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) w okresie 01.01.- 30.06.2022 w EUR – wartość 0. Podczas gdy powinno być: Zadeklarowana do daty raportu dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) w okresie 01.01.- 30.06.2022 w zł – wartość 3,03 oraz Zadeklarowana do daty raportu dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) w okresie 01.01.- 30.06.2022 w EUR – wartość 0,65.

W ustępie 1 Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za I półrocze 2022 roku, pierwotnie przedstawiono: przychody zagraniczne w I półroczu 2022 – wartość 35,4 mln zł, udział przychodów zagranicznych w przychodach całej Grupy za I półrocze 2022 – wartość 23%, wzrost udziału sprzedaży zagranicznej za I półrocze 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu – wartość 7 p.p. Podczas gdy powinno być: przychody zagraniczne w I półroczu 2022 – wartość 29,5 mln zł, udział przychodów zagranicznych w przychodach całej Grupy za I półrocze 2022 – wartość 20%, wzrost udziału sprzedaży zagranicznej za I półrocze 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu – wartość 4 p.p (3,15 p.p. przy zaokrągleniach do dwóch miejsc po przecinku).
Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że w pozostałym zakresie, dane finansowe, a także inne informacje i oświadczenia zaprezentowane w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym przekazanym w dniu 15 września 2022 r. - nie uległy zmianie. Spółka informuje, że powyższa korekta nie powoduje konieczności zmiany wniosku wyrażonego w raporcie niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego jednostkowego sprawozdania Spółki i skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej WITTCHEN S.A. obejmującego okres od 01.01.2022 r do 30.06.2022 r. Spółka niezwłocznie przekaże do publicznej wiadomości skorygowany raport półroczny za I półrocze 2022.


PlikOpis
Zalacznik_do_RB_nr_23_Korekta_raportu_półrocznego_2022.pdfInformacja o korekcie SKONSOLIDOWANEGO PÓŁROCZNEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ WITTCHEN S.A. ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
WITTCHEN GK Skonsolidowany Raport za 1 półrocze 2022-korekta.pdfSkonsolidowany Raport Półroczny GK Wittchen 2022 korekta
Raport biegłego rewidenta z przeglądu SSF GK Wittchen.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu SSF GK Wittchen
Raport biegłego rewidenta z przeglądu JSF Wittchen SA.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu JSF Wittchen SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-09-18Jędrzej WittchenPrezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk