• Odbierz prezent
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A. (2021-03-11 16:53)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-11
Skrócona nazwa emitenta
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.
Temat
Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że zgodnie z komunikatem z dnia 8 marca 2021 r. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: "KDPW") w dniu 10 marca 2021 r., na podstawie oświadczenia KDPW nr 340/2020 z dnia 24 lutego 2021 roku (raport bieżący Spółki nr 3/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.) oraz uchwały zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) nr 235/2021 z dnia 8 marca 2021 roku (raport bieżący Spółki nr 5/2021 z dnia 8 marca 2021 r.), nastąpiła rejestracja w KDPW oraz dopuszczenie do obrotu przez GPW:
a) 15.750 (piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz warrantów subskrypcyjnych serii B oraz zmiany statutu Spółki;
b) 42.711 (czterdzieści dwa tysiące siedemset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii F oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz warrantów subskrypcyjnych serii C, zmiany statutu Spółki oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu jak również dematerializacji akcji serii F.

W związku z powyższym na podstawie art. 451 § 2 w zw. z art. 452 § 1 kodeksu spółek handlowych nastąpiło nabycie praw z łącznie 58.461 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, w tym 15.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł i 42.711 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o 2.923,05 zł, tj. z kwoty 1.456.524,90 zł do kwoty 1.459.447,95 zł.

Przedmiotowe akcje serii D i F zostały objęte w wykonaniu praw z nabytych w drodze oferty prywatnej imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B i C Spółki przez uprawnionych pracowników i współpracowników Spółki w ramach Programu Opcji Menadżerskich, o którym Spółka informowała w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 kwietnia 2015 r.

Po rejestracji, dopuszczeniu do obrotu i wydaniu ww. akcji kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.459.447,95 zł i dzieli się na 29.188.959 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł, uprawniających do 40.478.668 głosów na Walnym Zgromadzeniu w tym:
• 11.289.709 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A; uprzywilejowanie 11.289.709 akcji serii A dotyczy prawa głosu na walnym zgromadzeniu w ten sposób, ze na jedną akcję przypadają dwa głosy;
• 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
• 12.221.811 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
• 301.518 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
• 722.324 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
• 3.339.744 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
• 213.853 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji Spółki wynosi: 40.478.668.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §5 pkt 8 i §17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-092WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żwirki i Wigury16
(ulica)(numer)
+48 (22) 57 63 900+48 (22) 57 63 901
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213111513016366823
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-11Jacek ŚwiderskiPrezes ZarząduJacek Świderski
2021-03-11Elżbieta Bujniewicz - BelkaCzłonek Zarządu ds. finansowych SpółkiElżbieta Bujniewicz - Belka

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk