• Odbierz prezent
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: raport finansowy (2021-03-30 00:34)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-30
WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-092WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
ŻWIRKI I WIGURY16
(ulica)(numer)
+48 (22) 57 63 900+48 (22) 57 63 901
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213111513016366823
(NIP)(REGON)
259400CSG9BYRIFPJ1690000407130
(LEI) (KRS)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedaży632 286,00708 700,00141 318,00164 745,00
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej121 711,00129 945,0027 203,0030 207,00
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem91 399,0098 853,0020 428,0022 979,00
Zysk / (strata) netto 81 699,0071 132,0018 260,0016 535,00
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej78 520,0068 998,0017 550,0016 039,00
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)29 078 410,0028 989 659,0029 078 410,0028 989 659,00
Podstawowy zysk netto na jedną akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ( w zł/EUR)2,702,380,600,55
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy netto z działalności operacyjnej211 024,00188 986,0047 165,0043 932,00
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-65 824,00-109 147,00-14 712,00-25 372,00
Przepływy netto z działalności finansowej-31 630,00-72 551,00-7 069,00-16 865,00
Przepływy pieniężne netto razem113 570,007 288,0025 383,001 694,00
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych114 326,007 266,0025 552,001 689,00
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Aktywa razem1 243 833,001 145 069,00269 531,00268 890,00
Aktywa trwałe887 333,00909 137,00192 280,00213 488,00
Aktywa obrotowe356 500,00235 932,0077 251,0055 403,00
Zobowiązania długoterminowe435 538,00426 587,0094 379,00100 173,00
Zobowiązania krótkoterminowe210 601,00205 355,0045 636,0048 222,00
Kapitał własny597 694,00513 127,00129 517,00120 495,00
Kapitał zakładowy1 457,001 451,00316,00341,00
Udziały niedające kontroli11 036,0012 246,002 391,002 876,00
Liczba akcji (w szt.)29 130 498,0029 011 826,0029 130 498,0029 011 826,00
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR)20,5217,694,454,15
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
wpl-2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku
WPL_RS_2020_Podpisy.zipKomplet podpisów do skonsolidowanego raportu za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku
Sprawozdanie z Badania GRUPA WIRTUALNA POLSKA HOLDING 31.12.2020.xhtmlSprawozdanie biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej WPH za rok zakończony 31 grudnia 2020
WPL_RS_2020_Sprawozdanie_Zarzadu.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy i Spółki w roku zakończonym 31 grudnia 2020 roku
WPL_RS_2020_Lad_korporacyjny.xhtmlOświadczenie Zarządu na temat Ładu Korporacyjnego w 2020 roku
WPL_RS_2020_List_Prezesa.xhtmlList Prezesa Zarządu
WPL_RS_2020_Oswiadczenia_Zarzadu.xhtmlOświadczenie Zarządu dotyczące raportu finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2020
WPL_RS_2020_Oswiadczenie_niefinansowe.xhtmlOświadczenie Zarządu dotyczące informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej za 2020 rok
WPL_RS_2020_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej do raportu finansowego za 2020 rok

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk