• Odbierz prezent
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: raport finansowy (2021-03-30 00:29)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-30
WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-092WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
ŻWIRKI I WIGURY16
(ulica)(numer)
+48 (22) 57 63 900+48 (22) 57 63 901
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213111513016366823
(NIP)(REGON)
259400CSG9BYRIFPJ1690000407130
(LEI) (KRS)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedaży0,000,000,000,00
Zysk /(strata) na działalności operacyjnej-36 725,009 745,00-8 208,002 265,00
Zysk /(strata) przed opodatkowaniem-40 957,009 004,00-9 154,002 093,00
Zysk /(strata) netto-40 968,008 879,00-9 156,002 064,00
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)29 078 410,0028 989 659,0029 078 410,0028 989 659,00
Podstawowy zysk netto na jedną akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ( w zł/EUR)-1,410,31-0,320,07
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 231,0023 454,00-275,005 452,00
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej4 047,007 307,00905,001 699,00
Przepływy netto z działalności finansowej-750,00-32 729,00-168,00-7 608,00
Przepływy pieniężne netto razem2 066,00-1 968,00462,00-457,00
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Aktywa razem464 989,00499 265,00100 760,00117 240,00
Aktywa trwałe461 457,00497 792,0099 995,00116 894,00
Aktywa obrotowe3 532,001 473,00765,00346,00
Zobowiązania długoterminowe 63 087,0070 399,0013 671,0016 531,00
Zobowiązania krótkoterminowe17 945,008 569,003 889,002 012,00
Kapitał własny383 957,00420 297,0083 201,0098 696,00
Kapitał podstawowy1 457,001 451,00316,00341,00
Liczba akcji (w szt.)29 130 498,0029 011 826,0029 130 498,0029 011 826,00
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR)13,1814,492,863,40
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
WPL_R_2020_Sprawozdanie_jednostkowe.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020
Sprawozdanie z Badania WIRTUALNA POLSKA HOLDING 31.12.2020.xhtmlSprawozdanie biegłego z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Wirtualna Polska Holding S.A. za rok 2020 rok
WPL_R_2020_Podpisy.zipPodpisy dokumentów jednostkowych za rok zakończony 31 grudnia 2020

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk