• Odbierz prezent
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego wierzytelność z tytułu realizacji opcji put na akcje eSky.pl S.A., utworzeniu aktywa na podatek odroczony oraz o zmianie w modelu rozpoznania przychodów ze sprzedaży towarów w s
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.
Temat
Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego wierzytelność z tytułu realizacji opcji put na akcje eSky.pl S.A., utworzeniu aktywa na podatek odroczony oraz o zmianie w modelu rozpoznania przychodów ze sprzedaży towarów w spółce zależnej w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding za 2020 rok.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W toku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”) zidentyfikował konieczność dokonania następujących księgowań:

1. Utworzenie w ciężar wyniku odpisu aktualizującego wartość wierzytelności z tytułu wykonanej opcji put na akcje eSky.pl S.A. w wysokości 9,8 mln złotych.

W związku z brakiem uregulowania wymagalnego zobowiązania przez podmioty zobowiązane do zapłaty ceny opcji put, w dniu 1 grudnia 2020 roku Wirtualna Polska Media S.A. („WPM”) złożyła pozew w postępowaniu nakazowym na łączną kwotę 17,2 mln złotych. Biorąc pod uwagę toczące się postępowanie sądowe i związane m.in. z trwającą pandemią ryzyko przeciągającej się procedury procesowej oraz zachowując zasadę ostrożnej wyceny Zarząd Spółki postanowił objąć powyższą wierzytelność rezerwą w wysokości 9,8 mln złotych. Jednocześnie, WPM planuje wykorzystać wszystkie przysługujące mu możliwości egzekucji pełnej wartości należnej kwoty. Wierzytelność WPM o zapłatę ceny opcji put jest bezsporna, a jej zabezpieczenie stanowią zastawy rejestrowe ustanowione na rzecz WPM na ok. 6% akcji eSky.pl S.A. Ponadto, po uzyskaniu stosownych orzeczeń sądowych, WPM może dochodzić zaspokojenia wierzytelności również z pozostałych składników majątkowych należących do dłużników, a także od osób fizycznych, które przyjęły na siebie solidarną odpowiedzialność za zobowiązania ww. podmiotów.

2. Rozpoznanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na stracie za 2016 rok w wysokości 11 mln złotych.

Spółka zależna WPM zawiązała w czwartym kwartale 2020 roku dodatkowe 11 milionów złotych aktywa na stracie podatkowej wygenerowanej przez spółkę w 2016 roku (tym samym aktywując ostatnią część tej straty) w oparciu o prognozy potwierdzające możliwość jej rozliczenia. Z kwoty zawiązanego aktywa na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostaje do rozliczania w 2021 roku 6,5 mln złotych.

3. Zmiana w modelu rozpoznania przychodów ze sprzedaży towarów w spółce zależnej

Superauto24.com Sp. z o.o., bez wpływu na wynik finansowy. Rozpoznanie dodatkowych 22,3 mln przychodów i kosztów wartości sprzedaży samochodów dotychczas prezentowanej tylko w wysokości marży (jako przychód agenta).

W trakcie 2020 roku model sprzedaży Superauto24.com Sp. z o.o. („SA24”) ewoluował od sprzedaży czysto agencyjnej do modelu hybrydowego, w którym samochody nabywane są przez SA24 zarówno pod konkretne zamówienie klienta (sprzedaż agencyjna), jak i bez takiego zamówienia. W przypadku sprzedaży agencyjnej Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej wymagają ujmowania przychodu ze sprzedaży do wysokości zrealizowanej marży na sprzedaży, podczas gdy w pozostałych przypadkach przychody wykazywane są w pełnej wartości.

Powyższa zmiana prezentacyjna modyfikuje dotychczasowe podejście w następujący sposób:
• 9 miesięcy zakończone 30 września 2020 roku:

Przychody ze sprzedaży towarów : +11,4 mln złotych
Wartość sprzedanych towarów: -11,4 mln złotych
Wpływ na wynik okresu: -

• 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2020 roku:

Przychody ze sprzedaży towarów : +10,9 mln złotych
Wartość sprzedanych towarów: -10,9 mln złotych
Wpływ na wynik okresu: -

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/7

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-092WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żwirki i Wigury16
(ulica)(numer)
+48 (22) 57 63 900+48 (22) 57 63 901
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213111513016366823
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25Jacek ŚwiderskiPrezes ZarząduJacek Świderski
2021-03-25Elżbieta Bujniewicz - BelkaCzłonek Zarządu ds. finansowych SpółkiElżbieta Bujniewicz - Belka

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk