• Odbierz prezent
WIELTON S.A.: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (2021-02-26 18:22)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Wielton S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie o następującej treści:
„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080; dalej: „Ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”), działając w imieniu funduszy inwestycyjnych:
• Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
• Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
• Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK,
(dalej łącznie „Fundusze”) niniejszym informuje, że w wyniku transakcji kupna akcji spółki WIELTON S.A. (dalej „Spółka”), dokonanej w dniu 19 lutego 2021 r., zwiększył się poziom zaangażowania Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
W konsekwencji ww. zdarzenia, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3) Ustawy, Fundusze łącznie posiadają
3 036 201 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,03% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do
3 036 201 głosów, które stanowią 5,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przed ww. zmianą, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2) Ustawy, Fundusze łącznie posiadały 2 846 201 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,71% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2 846 201 głosów, co stanowiło 4,71% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5) i 6) Ustawy Towarzystwo informuje, że Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji lub praw do akcji Spółki oraz że nie występują także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit c) Ustawy.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7) Ustawy Towarzystwo informuje, że Fundusze nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2) Ustawy.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8) Ustawy liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy wynosi 0.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy łączna suma głosów Funduszy działających łącznie, wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3), 7) i 8) Ustawy wynosi 3 036 201 głosów, co stanowi 5,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIELTON S.A.Przemysł motoryzacyjny
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
98-300WIELUŃ
(kod pocztowy)(miejscowość)
RYMARKIEWICZ6
(ulica)(numer)
0438434510
(telefon)(fax)
info@wielton.com.plwww.wielton.com.pl
(e-mail)(www)
899-24-62-770932842826
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Piotr Maciej Kamiński Wiceprezes ZarząduPiotr Maciej Kamiński
2021-02-26Tomasz Śniatała Członek ZarząduTomasz Śniatała

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk