• Odbierz prezent
WAWEL SA: raport finansowy (2021-10-26 07:29)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3/2021
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-10-26
WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WAWEL SASpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
30-520Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Władysława Warneńczyk14
(ulica)(numer)
012 25 42 110012 25 42 112
(telefon)(fax)
mail@wawel.com.plwawel.com.pl
(e-mail)(www)
676-007-68-68350035154
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

Przychody 338 217 320 691 74 195 72 195

Zysk z działalności operacyjnej30 352 39 228 6 658 8 831

Zysk przed opodatkowaniem30 369 39 191 6 662 8 823

Zysk netto z działalności kontynuowanej24 339 31 089 5 339 6 999

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-5 542 55 854 -1 216 12 574

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 827 -11 625 -1 059 -2 617

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-418 -46 721 -92 -10 518

Przepływy pieniężne netto, razem-10 787 -2 493 -2 366 -561

Aktywa razem776 407 790 882 167 586 171 379

Zobowiązania długoterminowe i rezerwy na zobowiązania19 781 21 055 4 270 4 562

Zobowiązania krótkoterminowe67 338 67 384 14 535 14 602

Kapitał własny689 288 702 443 148 781 152 215

Kapitał zakładowy7 499 7 499 1 619 1 625

Liczba akcji1 499 755 1 499 755 1 499 755 1 499 755

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)16,23 20,73 3,56 4,67

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)459,60 468,37 99,20 101,49

Wypłacona dywidenda na jedną akcję z zysku roku 2019 (w zł / EUR) kurs NBP z dnia 31.12.2020
30,00
6,50

Wypłacona dywidenda na jedną akcję z zysku roku 2020 (w zł / EUR) kurs NBP z dnia 30.09.202125,00
5,40

Wybrane dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej zostały zaprezentowane na dzień 30.06.2021 roku oraz dla okresu porównawczego na dzień 31.12.2020 roku


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

sprawozdanie finansowe 3kw2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-10-26Dariusz OrłowskiPrezes Zarządu


2021-10-26Janusz SerwońskiProkurent
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk