• Odbierz prezent
WASKO S.A.: Informacja o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w przetargu (2021-08-05 08:37)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr28/2021
Data sporządzenia: 2021-08-05
Skrócona nazwa emitenta
WASKO S.A.
Temat
Informacja o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w przetargu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyborze przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) oferty Emitenta, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia „Rozbudowa macierzy dyskowych Hitachi VSP F1500 i VSP G800 wraz z oprogramowaniem, z ich dostawą oraz wdrożeniem polegającym na instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu integracji ze środowiskiem Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa macierzy dyskowych Hitachi VSS F1500 oraz VSP G800 – wraz z oprogramowaniem i gwarancją.
Całkowita wartość przedmiotu zamówienia wynosi 6 617 400,00 zł brutto.
Termin realizacji zamówienia wynosi do 40 dni od daty zawarcia umowy.

Kryterium oceny ofert stanowią:
Cena – 60 pkt
Termin dostawy sprzętu– 40 pkt

W odniesieniu do powyższych kryteriów oferta złożona przez Emitenta, została wybrana jako najkorzystniejsza.

W przypadku braku odwołania od czynności wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę w terminie przewidzianym przepisami prawa, zostanie podpisana umowa z Zamawiającym na wykonanie zadania określonego w ofercie. O fakcie podpisania umowy Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WASKO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WASKO S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-100Gliwice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Berbeckiego6
(ulica)(numer)
032 33 25 500032 33 25 505
(telefon)(fax)
wasko@wasko.plwww.wasko.pl
(e-mail)(www)
954-23-11-706276703584
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-05Tomasz MacalikCzłonek Zarządu
2021-08-05 Łukasz MietłaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk