Advertisement
  • Odbierz prezent
WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu z Bankiem aneksu do Umowy elastycznego kredytu odnawialnego (2021-04-16 16:40)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-04-16
Skrócona nazwa emitenta
WASKO S.A.
Temat
Informacja o podpisaniu z Bankiem aneksu do Umowy elastycznego kredytu odnawialnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 16 kwietnia 2021 r. aneksu do umowy z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej „Bankiem”) na udzielenie elastycznego kredytu odnawialnego.

Na mocy aneksu do umowy Emitent uprawniony jest do korzystania Kredytu w kolejnym okresie tj. do dnia 14 kwietnia 2022r. Na mocy umowy z 17.04.2019 roku Bank udzielił WASKO S.A. elastycznego kredytu odnawialnego, w wysokości 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej.
O podpisaniu Umowy z mBank S.A., Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2019 z dnia 17.04.2019.

Zgodnie z umową Bank pobierze odsetki obliczane w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego Kredytu. Wysokość oprocentowania będzie równa Stopie bazowej WIBOR jednomiesięczny w PLN powiększonej o marżę Banku.

W ramach zabezpieczenia spłaty kredytu WASKO S.A. zobowiązuje się do złożenia w Banku oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 13.000.000,00 PLN (słownie: trzynaście milionów złotych 00/100) z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 31 maja 2023r., o treści uzgodnionej z Bankiem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WASKO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WASKO S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-100Gliwice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Berbeckiego6
(ulica)(numer)
032 33 25 500032 33 25 505
(telefon)(fax)
wasko@wasko.plwww.wasko.pl
(e-mail)(www)
954-23-11-706276703584
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-16Tomasz MacalikCzłonek Zarządu
2021-04-16Łukasz MietłaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk