• Odbierz prezent
Wahadło utknęło na czerwonym - czy w II kwartale wychyli sie na zielone pole? ( Oczekiwania zysków za II kwartał 2018 )

Nadciąga sezon wyników spółek giełdowych za II kwartał – zainauguruje go 20 lipca PKN Orlen, a zamknie Rafako i LSI 1 października (!). Tradycyjnie podejmujemy próbę analizy prognoz zbiorczych zysków spółek notowanych na GPW, które pokrywamy, by móc ocenić ich aktualną zdolność do generowania zysków, a następnie przedstawić wnioski na przyszłość (tradycyjnie naszą analizę opieramy biorąc pod uwagę powtarzalne, czyli skorygowane o wpływ wydarzeń jednorazowych, zyski).

 

Nasze obserwacje są następujące:

- Czeka nas spadek r/r powtarzalnych zysków operacyjnych/netto? Po pierwsze, w naszej ocenie II kwartał będzie naznaczony słabą dynamiką znormalizowanych zbiorczych zysków i spodziewamy się utrzymania negatywnych tendencji, które pojawiły się w IV kw. ub. roku i przetrwały w I kw. br. W szczególności prognozujemy w II kw. 2018 roku odpowiednio 6% i 11% r/r spadek powtarzalnego zysku operacyjnego i zysku netto w spółkach, które pokrywamy (Tabela 1).

- Brak istotnych różnic między wynikami fnansowymi notowanymi przez spółki o dużej kapitalizacji a wynikami małych i średnich spółek? Wydaje się prawdopodobne, że w II kw. 2018 roku zarówno duże, jak i małe i średnie spółki pokażą słabsze w ujęciu rok-do-roku powtarzalne zyski na poziomie operacyjnym i wyniku netto. Nie oczekujemy, by jakość wyników fnansowych tych dwóch podzbiorów znacząco się od siebie różniła.

 

Magazyn: Rafał Zaorski - Zarobił 2,5 mln w 24h

Rafał Zaorski - Zarobił 2,5 mln w 24h
Jak stać się dobrym spekulantem - szczery wywiad z Rafałem Zaorskim Historia katastrofy większej niż Amber Gold Czy dało się zarobić na debiucie spółki Ferrari  Dlaczego rynek gamingowy jest przegrzany Czy Blockchain traci impet
Czytaj

 

- Po trzecie, na poziomie agregatów sektorowych lepsze niż rok temu znormalizowane zyski powinny zanotować sektory dóbr konsumpcyjnych, dóbr podstawowych, bankowy i energetyczny, a sektor chemiczny, budowlany, nieruchomości, mieszkaniowy, TMT, wydobywczy i paliwowy znajdą się po przeciwnej stronie, z oczekiwanymi gorszymi r/r powtarzalnymi zyskami w II kw. br.

- Tylko połowa pokrywanych przez nas spółek zdolna do poprawy r/r powtarzalnych zysków? Po czwarte, zgodnie z naszymi prognozami ok. 56% spółek, które pokrywamy, powinna poprawić w omawianym kwartale swoje powtarzalne zyski w ujęciu rok-do-roku zarówno na poziomie wyniku operacyjnego, jak i wyniku netto. Nie wydaje się to imponującym wynikiem, podobnie jak te raportowane w dwóch poprzedzających kwartałach.

- Po piąte, gdyby nasze oczekiwania odnośnie II kwartału br. okazały się trafone, realizacja naszej całorocznej prognozy na poziomie powtarzalnego zysku operacyjnego i zysku netto po I poł. 2018 roku wyniosłaby odpowiednio 48% i 47% w porównaniu z 52% i 51% rok temu.

Na pierwszy rzut oka taki stopień realizacji całorocznych prognoz po I półroczu (niższy niż rok temu) może implikować pewne oddolne ryzyko dla naszej prognozy dynamiki zysków na 2018 rok, która wynosi obecnie ok. odpowiednio +3% i -1% r/r w odniesieniu do wyniku operacyjnego i wyniku netto (a wynikająca stąd zbiorcza dynamika na poziomie powtarzalnego wyniku operacyjnego i wyniku netto w II poł. 2018 roku to odpowiednio ok. +12% i +9% r/r w porównaniu z -6% i -10% w I pol. 2018 roku).

 

FXMAG akcje wahadło utknęło na czerwonym - czy w ii kwartale wychyli sie na zielone pole? ( oczekiwania zysków za ii kwartał 2018 ) eurpln euro to polish zloty dm boś wig rekomendacje wyniki finansowe sprawozdania kwartalne agora pkn orlen lotos kghm cd projekt 11 bit studios jsw 1

 

Jednakże po dokładnym przeglądzie naszych bieżących prognoz całorocznych dla pokrywanych spółek podtrzymujemy dotychczasowe oczekiwanie, że w II poł. br. nastąpi odwrócenie ujemnej dynamiki zbiorczych powtarzalnych zysków w kierunku wzrostu za sprawą: (i) oczekiwanego szybszego niż w I połowie. br. wzrostu r/r zysków w bankach (gdyż całoroczny koszt udziału w funduszu uporządkowanej restrukturyzacji został zaksięgowany w I kwartale tego roku), (ii) oczekiwanej mniejszej skali spadku r/r powtarzalnych zysków w sektorze paliw niż w I kw. br., (iii) poprawy r/r zysków w KGHM (z uwagi na spodziewany wzrost wolumenów) oraz JSW (premie należne pracownikom zostały w przeważającej większości zaksięgowane w I półroczu), (iv) pojawienia się (począwszy od III kwartału) niekorzystnego wpływu regulacji RLAH na wyniki spółek telekomunikacyjnych w kwartałach bazowych ub. roku, (v) ostatniego osłabienia złotego PLN względem euro EUR i  dolara USD (korzystnego dla eksporterów) oraz (vi) kontynuacji sezonu „żniw” dla producentów gier wideo (tych z udanymi debiutami gier w br.).

Aktualny kurs euro do złotego EURPLN znajdziesz tutaj.

Aktualny kurs dolara do złotego USDPLN znajdziesz tutaj.

 

Jakie wnioski formułujemy na podstawie powyższych obserwacji?

W ostatnich kilku kwartałach można było zauważyć korelacje między kierunkiem zmian indeksu WIG a kierunkiem, w którym podążają zbiorcze powtarzalne zyski spółek notowanych na GPW w ujęciu rok-do-roku. Jeśli ta korelacja utrzyma się w przyszłości, można oczekiwać, że – ceteris paribus – index WIG odbije w górę do końca br., jednakże, po pierwsze, nie nastąpi to raczej w ciągu najbliższych 1-2 miesięcy, gdyż według naszych oczekiwań, w II kw. 2018 roku zbiorcze powtarzalne zyski będą prawdopodobnie nadal spadać w ujęciu rok-do-roku, a po drugie, będzie to odbicie umiarkowane (wprawdzie oczekujemy odwrócenia ujemnej dynamiki zysków spółek r/r w II poł. 2018 roku, jednak skala poprawy tych zysków raczej nie będzie oszałamiająca).

 

Zmiany rekomendacji DM BOŚ

Podwyższamy rekomendacje dla Ronsona: długoterminową fundamentalną do Kupuj (poprzednio Trzymaj), a krótkoterminową relatywną (do rynku) do Przeważaj (poprzednio Neutralnie), ponieważ (i) ostatni spadek kursu akcji tej spółki otworzył, naszym zdaniem, widoczną lukę wycenową (podtrzymujemy 12M EFV = 1,50 zł na akcję), (ii) niedawno ogłoszona polityka wypłaty dywidendy wydaje się całkiem korzystna (przekroczyła nasze oczekiwania) oraz (iii) oczekujemy dużej oferty, która wesprze wolumen sprzedaży i, w następstwie, wyniki fnansowe. Pełna lista naszych rekomendacji (wraz z 12-miesięczną wyceną docelową) dla spółek, które pokrywamy, znajduje się w Załączniku.

 

Wyniki portfela

W ubiegłym miesiącu wyniki uzyskane przez nasz portfel w porównaniu ze stopą zwrotu z indeksu WIG były wyższe o 3,1 pp – w kategoriach bezwzględnych wartość portfela wzrosła o 0,3% w porównaniu z 2,9% spadkiem indeksu WIG. Od początku br. nasz portfel przyniósł dodatnią bezwzględną stopę zwrotu w wysokości 16,4% (wobec 11,8% spadku indeksu WIG), która okazała się wyższa o 28,3 pp względem poziomu referencyjnego. Licząc od momentu powstania (czyli od końca marca 2008 r.) oceniamy wyniki naszego portfela jako solidne, a bezwzględna stopa zwrotu wyniosła 9 992,6% (w porównaniu do wzrostu indeksu WIG o 17,1%), co oznacza, że w ciągu ostatnich 123 miesięcy nasz portfel przekroczył poziom referencyjny o 9 975,5 pp.

 

Pozycjonowanie w kolejnym miesiącu

Skład naszego portfela w nadchodzącym miesiącu podlega dużym zmianom. W szczególności na listę długich pozycji (i) wprowadzamy akcje spółek: PlayWay, Ciech, BZWBK, Millennium i Ronson, natomiast (ii) usuwamy akcje spółek: 11 bit studios, PCC Rokita, JSW, Alior Bank, Vindexus, Tower Investments, Eurotel i Agora. Na listę podmiotów mogących zachować się gorzej od rynku wprowadzamy jeden podmiot (Agora), natomiast wycofujemy z tej listy spółki: Tauron, PGE i Azoty.

 

Oczekiwane łączne wyniki finansowe spółek pokrywanych przez DM BOŚ S.A. za 2Q18

 Sprawdź podstawowe pojęcia użyte w tym raporcie.

 

Niniejszy raport został przygotowany przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej DM BOŚ).

Zakończenie prac nad niniejszym raportem: 17 lipca 2018 r., 8:45.

Dystrybucja niniejszego raportu: 17 lipca 2018 r., 8:55.

Raport jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez frmy inwestycyjne oraz pojęć zdefniowanych na potrzeby tej dyrektywy.
Niniejszy raport stanowi rekomendację w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań kon?iktów interesów” i został sporządzony wyłącznie w celu informacyjnym. Niniejszy raport nie stanowi porady inwestycyjnej ani doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami fnansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z późn. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Żadne informacje ani opinie wyrażone w raporcie nie stanowią zaproszenia ani oferty kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym dokumencie. Wyrażane opinie inwestycyjne stanowią niezależne, aktualne opinie DM BOŚ. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z należytą starannością i rzetelnością. W raporcie wykorzystano publiczne źródła informacji tj. publikacje prasowe, publikacje branżowe, sprawozdania fnansowe emitenta, jego raporty bieżące oraz okresowe, a także informacje uzyskane na spotkaniach i podczas rozmów telefonicznych z przedstawicielami emitenta przed dniem wydania raportu. Wymienione źródła informacji DM BOŚ uważa za wiarygodne i dokładne, jednak nie gwarantuje ich kompletności. Wszelkie szacunki i opinie zawarte w niniejszym raporcie stanowią ocenę DM BOŚ na dzień jego wydania.
DM BOŚ jest frmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami fnansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.
DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie raportu i zawartych w nim opinii inwestycyjnych oraz ich skutki. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie raportu ponoszą wyłącznie inwestorzy. Opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego użytku własnego inwestorów – klientów detalicznych i profesjonalnych DM BOŚ. Żadna część raportu nie może być rozpowszechniana, reprodukowana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody DM BOŚ. Raport ten udostępniany jest w dniu jego wydania Klientom profesjonalnym i detalicznym, na podstawie Umowy o udostępnianie rekomendacji sporządzonych przez DM BOŚ lub innej umowy zawierającej zobowiązanie DM BOŚ do udostępnienia rekomendacji na rzecz tych Klientów. Raport ten może być udostępniany innym Klientom DM BOŚ w terminach i na warunkach wskazanych przez Dyrektora DM BOŚ. Raport w skróconej wersji przekazywany jest do publicznej wiadomości nie wcześniej niż w siódmym dniu po dacie pierwszego udostępnienia.
W DM BOŚ obowiązują regulacje wewnętrzne służące aktywnemu zarządzaniu kon?iktami interesów, w których w szczególności określone zostały wewnętrzne rozwiązania organizacyjne i administracyjne oraz bariery informacyjne ustanowione w celu zapobiegania i unikania kon?iktów interesów dotyczących rekomendacji. Szczególnym środkiem organizacyjnym jest stworzenie „chińskich murów”, czyli barier informacyjnych uniemożliwiających niekontrolowany przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi lub pracownikami DM BOŚ, którymi zostały rozdzielone poszczególne jednostki organizacyjne DM BOŚ. W uzasadnionych przypadkach DM BOŚ tworzy „chińskie mury” również w związku z realizacją określonego projektu. Ewentualne kon?ikty interesów dotyczące konkretnej rekomendacji, która jest dostępna publicznie lub dla szerokiego kręgu osób, są ujawnione w rekomendacji albo w dołączonym do niej dokumencie. Osoba (osoby) sporządzające niniejszy raport otrzymują wynagrodzenie zmienne zależne pośrednio od wyników fnansowych DM BOŚ, które z kolei zależą – między innymi – od wyniku osiągniętego ze świadczenia usług maklerskich. DM BOŚ wysyła raporty za pośrednictwem poczty elektronicznej lub udostępnia je za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM BOŚ, zgodnie z dyspozycją odbioru złożoną przez Klienta we właściwej umowie świadczenia usług maklerskich.
DM BOŚ SA nie posiada długiej/krótkiej pozycji netto przekraczającej 0,5% w kapitale podstawowym emitenta łącznie dla wymienionych spółek.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy DM BOŚ S.A. świadczył usługi maklerskie na TGE na rzecz PKN Orlen i otrzymywał wynagrodzenie z tego tytułu. DM BOŚ S.A. jest animatorem rynku dla akcji i kontraktów terminowych PKN Orlen.

Poza wyżej wymienionymi przypadkami, pomiędzy DM BOŚ, analitykiem/analitykami przygotowującymi niniejszy raport a emitentem/emitentami papierów wartościowych, których dotyczy niniejszy raport nie występują jakiekolwiek powiązania oraz okoliczności, co do których można w uzasadniony sposób oczekiwać, że będą miały negatywny wpływ na obiektywność Rekomendacji, z uwzględnieniem interesów lub kon?iktów interesów, z ich strony lub ze strony jakiejkolwiek osoby fzycznej lub prawnej, dotyczących instrumentu fnansowego lub emitenta. DM BOŚ nie zawarł z analizowaną spółką/spółkami umów o prowadzenie usług w postaci sporządzania rekomendacji. Niniejszy raport nie został przekazany analizowanej spółce przed jego rozpowszechnieniem do Klientów.

Niniejsze opracowanie stanowi tłumaczenie pełnej lub skróconej wersji raportu, który sporządzono w języku angielskim. W razie rozbieżności językowych rozstrzyga wersja angielska. Historię rekomendacji oraz rozkład rekomendacji zawiera pełna wersja raportu w języku angielskim dostępna na stronie www.bossa.pl

Notowania: EURPLN

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/EURPLN/

DM BOŚ

Polskie biuro maklerskie założone w 1995 przez Bank Ochrony Środowiska. Siedziba i centrala DM BOŚ znajduje się w Warszawie, a oddziały terenowe – w 18 miastach Polski

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk