• Odbierz prezent
VRG S.A.: raport finansowy (2021-04-16 18:58)

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020


(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową


(rodzaj emitenta)

za rok obrotowy 2020 obejmujący okres


zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie
data przekazania:VRG Spółka Akcyjna(pełna nazwa emitenta)VRG S.A.
Lekki (lek)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)31-462
Kraków(kod pocztowy)
(miejscowość)Pilotów
10(ulica)
(numer)(0-12) 656 18 32
(0-12) 65 65 098(telefon)

(fax)sekretariat@vrg.pl
www.vrg.pl(e-mail)

(www)675-000-03-61
351001329(NIP)

(REGON)


Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod 00-549 przy ulicy Pięknej 18

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 853 714 1 068 266 190 810 248 332

Zysk (strata) z działalności operacyjnej-11 923 87 492 -2 665 20 339

EBITDA 98 422 198 483 21 327 46 140

Zysk (strata) brutto-48 074 79 357 -10 745 18 448

Zysk (strata) netto-48 170 63 993 -10 766 14 876

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 143 207 108 615 32 008 25 249

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-16 143 -16 806 -3 608 -3 907

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-103 505 -100 052 -23 134 -23 258

Przepływy pieniężne netto, razem 23 559 -8 243 5 266 -1 916

Aktywa, razem 1 457 995 1 431 314 315 939 336 108

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 642 879 568 028 139 308 133 387

Zobowiązania długoterminowe 305 988 242 234 66 306 56 882

Zobowiązania krótkoterminowe 325 796 313 578 70 598 73 636

Kapitał własny 815 116 863 286 176 631 202 721

Kapitał zakładowy 49 122 49 122 10 644 11 535

Liczba akcji (w szt.) 234 455 840 234 455 840 234 455 840 234 455 840

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 241 505 840 241 505 840 241 505 840 241 505 840

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,21 0,27 -0,05 0,06

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,20 0,26 -0,04 0,06

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,48 3,68 0,75 0,86

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,38 3,57 0,73 0,84

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
1_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok
2_Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2020 rok.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2020 rok
3_Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok
4_Ocena Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej.pdfOcena Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
5_Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdfPismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
6_Oświadczenie niefinansowe.pdfOświadczenie niefinansowe
7_Informacja Zarządu w sprawie firmy audytorskiej do skonsolidowanego raportu rocznego.pdfInformacja Zarządu w sprawie firmy audytorskiej do skonsolidowanego raportu rocznego
8_Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu do skonsolidowanego raportu rocznego.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu do skonsolidowanego raportu rocznego
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-16Andrzej JaworskiPrezes Zarządu


2021-04-16Radosław JakociukWiceprezes Zarządu


2021-04-16Michał ZimnickiWiceprezes Zarządu


2021-04-16Ernest PodgórskiCzłonek Zarządu


2021-04-16Olga Lipińska-DługoszCzłonek ZarząduPODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-16Alicja WeberGłówny Księgowy
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk