• Odbierz prezent
VRG S.A.: raport finansowy (2021-04-16 18:38)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2021-04-16
VRG Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
VRG S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
31-462Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pilotów10
(ulica)(numer)
(0-12) 656 18 32(0-12) 65 65 098
(telefon)(fax)
sekretariat@vrg.plwww.vrg.pl
(e-mail)(www)
675-000-03-61351001329
(NIP)(REGON)
Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod 00-549 przy ulicy Pięknej 18
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 456 159 637 318 101 954 148 153

Zysk (strata) z działalności operacyjnej-45 595 42 062 -10 191 9 778

EBITDA 19 865 110 976 4 440 25 798

Zysk (strata) brutto-65 860 37 958 -14 720 8 824

Zysk (strata) netto z działalnosci kontynuowanej-59 104 31 055 -13 210 7 219

Zysk (strata) netto z działalnosci zaniechanej - - - -

Zysk (strata) netto roku obrotowego-59 104 31 055 -13 210 7 219

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 85 382 60 479 19 083 14 059

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 305 -3 566 -1 186 -829

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-53 008 -61 503 -11 848 -14 297

Przepływy pieniężne netto, razem 27 069 -4 590 6 050 -1 067

Aktywa, razem 1 024 515 1 035 211 222 006 243 093

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 337 986 289 578 73 240 68 000

Zobowiązania długoterminowe 156 204 121 123 33 848 28 443

Zobowiązania krótkoterminowe 174 193 160 343 37 747 37 652

Kapitał własny 686 529 745 633 148 767 175 093

Kapitał zakładowy 49 122 49 122 10 644 11 535

Liczba akcji (w szt.) 234 455 840 234 455 840 234 455 840 234 455 840

Rozwodniona liczba akcji 241 505 840 241 505 840 241 505 840 241 505 840

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,25 0,13 -0,06 0,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,24 0,13 -0,05 0,03

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,93 3,18 0,63 0,75

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,84 3,09 0,62 0,73

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

1_Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok

2_Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok

3_Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020 rok.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020 rok

4_Ocena Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki.pdfOcena Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki

5_Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdfPismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

6_Oświadczenie niefinansowe.pdfOświadczenie niefinansowe

7_Informacja Zarządu w sprawie firmy audytorskiej do raportu rocznego.pdfInformacja Zarządu w sprawie firmy audytorskiej do raportu rocznego

8_Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu do raportu rocznego.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu do raportu rocznego
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-16Andrzej JaworskiPrezes Zarządu


2021-04-16Radosław JakociukWiceprezes Zarządu


2021-04-16Michał ZimnickiWiceprezes Zarządu


2021-04-16Ernest PodgórskiCzłonek Zarządu


2021-04-16Olga Lipińska-DługoszCzłonek ZarząduPODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-16Alicja WeberGłówny Ksiegowy
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk