• Odbierz prezent
VOXEL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (2021-03-16 19:39)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
VOXEL S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała podpisany w dniu 15 marca 2021 roku przez Spółkę i spółki od niej zależne tj. ALTERIS S.A. z siedzibą w Katowicach, EXIRA GAMMA KNIFE sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, SCANIX sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i VITO-MED sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (dalej łącznie: „Kredytobiorcy”) aneks nr 5 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/51383/17 zawartej w dniu 30 stycznia 2018 roku (dalej: „Aneks”), o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, zawarty z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”). Na podstawie Aneksu m.in.:
(i) dokonano podwyższenia udzielonego przez Bank limitu wierzytelności z kwoty 22.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych) do kwoty 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) (dalej: „Limit”);
(ii) wydłużono okres kredytowania o 120 miesięcy od daty podpisania aneksu, z zastrzeżeniem różnych terminów spłaty dla poszczególnych produktów; oraz
(iii) dokonano zmiany form wykorzystania Limitu przez poszczególnych Kredytobiorców, w ten sposób, że:
a) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 16.000.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów złotych) do wykorzystania przez wszystkich Kredytobiorców, z zastrzeżeniem, że limit dla EXIRA GAMMA KNIFE sp. z o.o., VITO-MED sp. z o.o. oraz SCANIX sp. z o.o. wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) dla każdej ze spółek wymienionych powyżej;
b) kredyt odnawialny do kwoty 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) do wykorzystania przez ALTERIS S.A. z przeznaczeniem na finansowanie wyłącznie realizowanych kontraktów;
c) gwarancje bankowe wystawione przez Bank na wniosek VOXEL S.A. i ALTERIS S.A. do kwoty 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych), z tym że pojedyncza gwarancja bankowa nie może przekroczyć kwoty 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), a gwarancje z terminem zapadalności w przedziale od 36 do 60 miesięcy nie mogą przekroczyć łącznej kwoty zaangażowania w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
Zabezpieczeniem spłaty Limitu są:
(i) pełnomocnictwa do rachunków bieżących i innych rachunków Kredytobiorców w Banku; oraz
(ii) weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi wystawione przez każdego z Kredytobiorców; oraz
(iii) cesja potwierdzona należności istniejących i przyszłych z kontraktów VOXEL S.A. zawartych
z wojewódzkimi oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia; oraz
(iv) cesja cicha należności istniejących i przyszłych wynikających z umowy współpracy zawartej pomiędzy VOXEL S.A. a wybranym podmiotem komercyjnym zgodnie z umową o przelew wierzytelności z dnia 30 stycznia 2018 roku, wraz z późniejszymi ewentualnymi zmianami; oraz
(v) zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach (używanych i nowych), stanowiących własność VOXEL S.A., na podstawie odrębnej umowy zastawu rejestrowego z dnia 30 stycznia 2018 roku z późniejszymi zmianami, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku; oraz
(vi) cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. przedmiotu zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość przedmiotu zastawu.

Pozostałe warunki ustalone Aneksem, w tym warunki finansowe, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów. Nie występują powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółką, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono zastawy i osobami tym Bankiem zarządzającymi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOXEL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-663Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wielicka265
(ulica)(numer)
32/606050132/6060519
(telefon)(fax)
biuro@voxel.plwww.voxel.pl
(e-mail)(www)
6792854642120067787
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-16Jarosław FurdalPrezes ZarząduJarosław Furdal
2021-03-16Grzegorz RutkowskiWiceprezes Zarządu Grzegorz Rutkowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk