• Odbierz prezent
VOXEL S.A.: raport finansowy (2022-11-24 17:26)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2022-11-24
VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOXEL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
30-663Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wielicka265
(ulica)(numer)
32 606 05 0132 606 05 19
(telefon)(fax)
biuro@voxel.plwww.voxel.pl
(e-mail)(www)
6792854642120067787
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Grupa Kapitałowa Voxel
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów9 miesięcy 20229 miesięcy 20219 miesięcy 20229 miesięcy 2021
Przychody ze sprzedaży274 679,7313 362,658 592,168 742,6
Zysk (strata) brutto na sprzedaży67 145,080 905,414 322,717 748,3
Zysk (strata) operacyjny48 812,463 743,210 412,213 983,4
Zysk (strata) przed opodatkowaniem40 766,358 753,18 695,912 888,7
Zysk (strata) netto33 070,847 469,97 054,410 413,5
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej32 187,446 521,56 865,910 205,5
Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej30 września 202231 grudnia 202130 września 202231 grudnia 2021
Aktywa trwałe336 573,3337 115,669 114,473 295,6
Aktywa obrotowe136 671,5157 933,528 065,134 337,8
Aktywa razem473 244,8495 049,197 179,5107 633,4
Kapitał własny231 362,8230 525,247 509,750 120,7
Zobowiązania długoterminowe147 069,6166 699,630 200,336 243,8
Zobowiązania krótkoterminowe94 812,497 824,319 469,521 268,9
Voxel
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów9 miesięcy 20229 miesięcy 20219 miesięcy 20229 miesięcy 2021
Przychody ze sprzedaży156 272,4122 968,633 334,626 975,7
Zysk (strata) brutto na sprzedaży51 070,832 740,210 893,97 182,2
Zysk (strata) operacyjny43 468,725 344,69 272,35 559,9
Zysk (strata) przed opodatkowaniem51 127,730 048,410 906,16 591,7
Zysk (strata) netto43 809,825 709,79 345,15 640,0
Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej30 września 202231 grudnia 202130 września 202231 grudnia 2021
Aktywa trwałe295 253,3291 072,060 629,563 284,8
Aktywa obrotowe59 129,454 813,512 142,111 917,5
Aktywa razem354 382,7345 885,572 771,575 202,3
Kapitał własny162 283,4149 981,433 324,432 608,9
Zobowiązania długoterminowe139 795,4149 746,928 706,632 557,9
Zobowiązania krótkoterminowe52 303,946 157,210 740,510 035,5

W celu przeliczenia pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli "wybrane dane finansowe" na dzień 30 września 2022 roku, użyto średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dla EUR w dniu 30 września 2022 roku tj. 1 EUR = 4,8698 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów wykazane w tabeli "wybrane dane finansowe" za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,6880 PLN według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku.

W celu przeliczenia pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli "wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2021 roku, użyto średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dla EUR w dniu 31 grudnia 2021 roku tj. 1 EUR = 4,5994 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów wykazane w tabeli "wybrane dane finansowe" za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2021 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,5585 PLN według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
22 3Q GK Voxel Raport kwartalny v.FINAL_signed.pdf22 3Q GK Voxel Raport kwartalny
22 3Q GK Voxel Sprawozdanie Zarządu v.FINAL_signed.pdf22 3Q GK Voxel Sprawozdanie Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-11-24Jarosław FurdalPrezes ZarząduJarosław Furdal
2022-11-24Grzegorz RutkowskiWiceprezes ZarząduGrzegorz Rutkowski


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk