• Odbierz prezent
VOXEL S.A.: raport finansowy (2021-03-30 19:20)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-03-30
VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOXEL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
30-663Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wielicka265
(ulica)(numer)
32 606 05 0132 606 05 19
(telefon)(fax)
biuro@voxel.plwww.voxel.pl
(e-mail)(www)
6792854642120067787
(NIP)(REGON)
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną działalnością Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów
Przychody ze sprzedaży327 640,8211 660,373 229,649 202,7
Zysk (strata) brutto na sprzedaży67 600,455 703,215 109,112 948,8
Zysk (strata) operacyjny50 440,534 322,611 273,77 978,7
Zysk (strata) przed opodatkowaniem44 653,328 453,89 980,36 614,4
Zysk (strata) netto34 100,422 927,97 621,65 329,8
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej33 960,722 974,57 590,45 340,7
Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej31 grudnia 202031 grudnia 201931 grudnia 202031 grudnia 2019
Aktywa trwałe319 805,2260 697,369 299,961 218,1
Aktywa obrotowe118 420,577 212,825 661,018 131,5
Aktywa razem438 225,7337 910,194 960,979 349,6
Kapitał własny181 173,4155 772,539 259,236 579,2
Zobowiązania długoterminowe101 024,1116 521,521 891,327 362,1
Zobowiązania krótkoterminowe156 028,265 616,133 810,415 408,3

W celu przeliczenia pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli "wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2020 roku, użyto średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dla EUR w dniu 31 grudnia 2020 roku tj. 1 EUR = 4,6148 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów wykazane w tabeli "wybrane dane finansowe" za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,4742 PLN według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. W celu przeliczenia pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli "wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2019 roku, użyto średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dla EUR w dniu 31 grudnia 2019 tj. 1 EUR = 4,2585 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów wykazane w tabeli "wybrane dane finansowe" za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,3018 PLN według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa Zarzadu GK Voxel 2020.pdfList Prezesa Zarządu Voxel 2020
20 GK Voxel SSF.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Voxel 2020
20 YE GK VOXEL SA Sprawozdanie Zarzadu.pdfSprawozdanie Zarządu Grupy Voxel 2020
Voxel_SSF_sprawozdanie_z_badania_31122020.pdfSprawozdanie BR z badania SSF Voxel 2020
20 YE SSF Voxel, wybrane dane finansowe.pdfWybrane dane finansowe SSF Voxel 2020
Oświadczenia Zarządu Voxel SSF 2020_final.pdfOświadczenia Zarządu SSF Voxel 2020
Ocena RN SSF 2020_final.pdfOcena Rady Nadzorczej SSF Voxel 2020
Oświadczenie RN dot. Audytora_final SSF.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej - wybór BR SSF Voxel 2020
Oświadczenie RN dot. KA_final.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu Voxel 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Jarosław FurdalPrezes ZarząduJarosław Furdal
2021-03-30Grzegorz RutkowskiWiceprezes ZarząduGrzegorz Rutkowski


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Magdalena KowalskaGłówna KsięgowaMagdalena Kowalska


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk