• Odbierz prezent
VOXEL S.A.: raport finansowy (2021-03-30 19:19)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-03-30
VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOXEL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
30-663Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wielicka265
(ulica)(numer)
32 606 05 0132 606 05 19
(telefon)(fax)
biuro@voxel.plwww.voxel.pl
(e-mail)(www)
6792854642120067787
(NIP)(REGON)
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną działalnością Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów
Przychody ze sprzedaży128 464,9135 307,928 712,631 453,8
Zysk (strata) brutto na sprzedaży25 603,939 912,35 722,69 278,0
Zysk (strata) operacyjny15 582,928 892,63 482,96 716,4
Zysk (strata) przed opodatkowaniem10 536,823 981,72 355,05 574,8
Zysk (strata) netto4 835,119 260,91 080,74 477,4
Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej31 grudnia 202031 grudnia 201931 grudnia 202031 grudnia 2019
Aktywa trwałe277 299,2255 803,560 089,160 068,9
Aktywa obrotowe34 788,848 292,07 538,511 340,1
Aktywa razem312 088,0304 095,567 627,671 409,1
Kapitał własny136 051,0140 773,329 481,533 057,0
Zobowiązania długoterminowe92 966,3120 984,420 145,328 410,1
Zobowiązania krótkoterminowe83 070,742 337,818 000,99 942,0

W celu przeliczenia pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli "wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2020 roku, użyto średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dla EUR w dniu 31 grudnia 2020 roku tj. 1 EUR = 4,6148 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów wykazane w tabeli "wybrane dane finansowe" za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,4742 PLN według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. W celu przeliczenia pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli "wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2019 roku, użyto średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dla EUR w dniu 31 grudnia 2019 tj. 1 EUR = 4,2585 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów wykazane w tabeli "wybrane dane finansowe" za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,3018 PLN według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa Zarzadu GK Voxel 2020.pdfList Prezesa Zarządu
20 YE Voxel JSF.pdfSprawozdanie finansowe Voxel 2020
20 Voxel Sprawozdanie Zarządu.pdfSprawozdanie Zarządu Voxel 2020
Voxel_JSF_sprawozdanie_z_badania_31122020.pdfSprawozdanie BR z badania JSF Voxel 2020
20 YE JSF Voxel, wybrane dane finansowe.pdfWybrane dane finansowe JSF Voxel 2020
Oświadczenia Zarządu Voxel JSF 2020_final.pdfOświadczenia Zarządu JSF Voxel 2020
Ocena RN JSF 2020_final.pdfOcena Rady Nadzorczej JSF Voxel 2020
Oświadczenie RN dot. Audytora_final JSF.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej - wybór BR JSF Voxel 2020
Oświadczenie RN dot. KA_final.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu Voxel 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Jarosław FurdalPrezes ZarząduJarosław Furdal
2021-03-30Grzegorz RutkowskiWiceprezes ZarząduGrzegorz Rutkowski


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Magdalena KowalskaGłówna KsięgowaMagdalena Kowalska


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk