• Odbierz prezent
VOXEL S.A.: Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii L (2021-02-22 16:53)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-02-22
Skrócona nazwa emitenta
VOXEL S.A.
Temat
Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii L
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje o zakończeniu subskrypcji obligacji na okaziciela serii L, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 01/02/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie emisji Obligacji serii L, ich dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku:
1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 11 lutego 2021 r.;
2) Data zakończenia subskrypcji: 19 lutego 2021 r. do godz. 12:00;
3) Data przydziału instrumentów finansowych: 19 lutego 2021 r.;
4) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 5.000 sztuk obligacji serii L;
5) Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Nie wystąpiła redukcja. Przyjęto zapisy na łączną liczbę 5000 sztuk obligacji serii L;
6) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 5.000 sztuk obligacji serii L;
7) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1000,- zł;
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. W odpowiedzi na 27 złożonych Propozycji nabycia Zapisy na obligacje serii L złożyły 24 osoby;
9) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Obligacje serii L przydzielono 24 osobom;
10) Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 5.000.000,- zł;
12) Łączne koszty emisji wyniosły: 101.500,- zł, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 101.500,- zł,
b) wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję,
c) sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt a,
d) promocji oferty: 0,- zł;
13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 20,30 zł;
14) Obligacje zostały objęte w całości poprzez dokonanie przez obligatariuszy wpłat pieniężnych.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOXEL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-663Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wielicka265
(ulica)(numer)
32/606050132/6060519
(telefon)(fax)
biuro@voxel.plwww.voxel.pl
(e-mail)(www)
6792854642120067787
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-22Jarosław FurdalPrezes ZarząduJarosław Furdal
2021-02-22Grzegorz RutkowskiWiceprezes ZarząduGrzegorz Rutkowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk