• Odbierz prezent
VOTUM S.A.: raport finansowy (2021-09-23 17:06)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR i MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-09-23
VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOTUM S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-012Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wyścigowa56i
(ulica)(numer)
(71) 33 93 400(71) 33 93 403
(telefon)(fax)
biuro@votum-sa.plwww.votum-sa.pl
(e-mail)(www)
899-25-49-057020136043
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020
Wybrane dane finansowe – Grupa Kapitałowa VOTUM
Przychody ze sprzedaży89 91468 60219 77315 446
Koszty działalności operacyjnej86 42963 71219 00714 345
Zysk (strata) na działalności operacyjnej3 6215 4747961 233
Zysk (strata) brutto3 2795 2457211 181
Zysk (strata) netto1 7814 080392919
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym-307-25-68-6
Zysk (strata) netto podmiotu dominującego2 0884 105459924
Liczba udziałów/akcji w sztukach12 000 00012 000 00012 000 00012 000 000
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)0,170,340,030,08
Aktywa razem127 239114 66228 14524 847
Zobowiązania razem65 88050 60114 57210 965
w tym zobowiązania krótkoterminowe48 38536 80710 7027 976
Kapitał własny61 36264 06113 57313 882
Kapitał podstawowy1 2001 200265260
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)5,115,341,131,16
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 897818-637190
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 668-696-587-157
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 3531 281737288
Wybrane dane finansowe - VOTUM S.A.
Przychody ze sprzedaży20 98924 0344 6165 412
Koszty działalności operacyjnej22 69928 6544 9926 452
Zysk (strata) na działalności operacyjnej7 9903 4581 757779
Zysk (strata) brutto8 0073 4401 761774
Zysk (strata) netto7 5443 7021 659833
Liczba udziałów/akcji w sztukach12 000 00012 000 00012 000 00012 000 000
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)0,630,310,140,07
Aktywa razem101 27785 80422 40218 593
Zobowiązania razem45 09632 9699 9757 144
w tym zobowiązania krótkoterminowe37 19925 8128 2285 593
Kapitał własny56 18152 83512 42711 449
Kapitał podstawowy1 2001 200265260
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)4,684,41,040,95
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 6013 157-572711
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 7276 394-3801 440
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej6 659-7 9931 464-1 800

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zawierają dane za okres od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021. Dane porównawcze prezentowane są odpowiednio:

- według stanu na dzień 31 grudnia 2020 dla sprawozdań z sytuacji finansowej

- za okres od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 dla sprawozdań z całkowitych dochodów, sprawozdań z przepływów pieniężnych oraz sprawozdań ze zmian w kapitale własnym.

Wybrane dane finansowe zostały przedstawione zgodnie z par. 64 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku.

- pozycje sprawozdań z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy:
30 czerwca 2021: 1 EUR = 4,5208 PLN;
31 grudnia 2020: 1 EUR = 4,6148 PLN

- pozycje sprawozdań z całkowitych dochodów oraz skróconych sprawozdań z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca do końca I półrocza danego roku:
od 1 stycznia do 30 czerwca 2021: 1 EUR = 4,5472 PLN;
od 1 stycznia do 30 czerwca 2020: 1 EUR = 4,4413 PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie finansowe za IH2021 GK Votum.pdfSprawozdanie finansowe za IH2021 GK Votum
Sprawozdanie z działalności za IH2021 GK Votum.pdfSprawozdannie z działalności IH2021 GK Votum
Opinia biegłego rewidenta.pdfOpinia biegłego rewidenta

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-23Bartłomiej KrupaPrezes Zarządu
2021-09-23Kamil KrążekWiceprezes Zarządu
2021-09-23Tomasz StanisławskiWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk