• Odbierz prezent
VOTUM S.A.: raport finansowy (2021-03-01 18:07)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 4 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR i MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-03-01
VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOTUM S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-012Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wyścigowa56i
(ulica)(numer)
(71) 33 93 400(71) 33 93 403
(telefon)(fax)
biuro@votum-sa.plwww.votum-sa.pl
(e-mail)(www)
899-25-49-057020136043
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2019-01-01 do 2019-12-314 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2019-01-01 do 2019-12-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe - Grupa Kapitałowa VOTUM
Przychody ze sprzedaży150 138141 77733 55632 958
Koszty działalności operacyjnej138 314117 28730 91427 265
Zysk (strata) na działalności operacyjnej11 97122 5572 6765 244
Zysk (strata) brutto11 20922 0092 5055 116
Zysk (strata) netto8 39817 5791 8774 086
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym-369252-8259
Zysk (strata) netto podmiotu dominującego8 76717 3271 9594 028
Liczba udziałów/akcji w sztukach12 000 00012 000 00012 000 00012 000 000
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)0,731,440,160,34
Aktywa razem115 963106 72925 12825 063
Zobowiązania razem51 64851 12611 19212 006
w tym zobowiązania krótkoterminowe37 33035 7338 0898 391
Kapitał własny64 31555 60313 93713 057
Kapitał podstawowy1 2001 200260282
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)5,364,631,161,09
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej9609 3772152 180
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 309-5 184-293-1 205
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-396-3 712-89-863
Wybrane dane finansowe - VOTUM s.A.
Przychody ze sprzedaży 45 46990 01610 16320 925
Koszty działalności operacyjnej51 22380 90911 44918 808
Zysk (strata) na działalności operacyjnej4 67415 1651 0453 525
Zysk (strata) brutto4 64414 7931 0383 439
Zysk (strata) netto4 56311 9181 0202 770
Liczba udziałów/akcji w sztukach12 000 00012 000 00012 000 00012 000 000
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)0,380,990,080,23
Aktywa razem85 85492 81818 60421 796
Zobowiązania razem33 42041 1267 2429 657
w tym zobowiązania krótkoterminowe25 91932 7365 6167 687
Kapitał własny52 43451 69211 36212 138
Kapitał podstawowy1 2001 200260282
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)4,374,310,951,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 9444 7431 5521 102
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej224-5 79050-1 346
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8 196-1 908-1 832-444

Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2020 roku do
31 grudnia 2020 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym.

Wybrane dane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie z par. 64 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku:
- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy:
- 31 grudnia 2020 roku: 1 EUR = 4,6148 PLN
- 31 grudnia 2019 roku: 1 EUR = 4,2585 PLN
- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących
na ostatni dzień każdego miesiąca do końca IV kwartału danego roku:
-od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020: 1 EUR = 4,4742 PLN
-od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019: 1 EUR = 4,3018 PLN
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport za IVQ2020.pdfRaport za IVQ2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01Bartłomiej KrupaPrezes Zarządu
2021-03-01Tomasz StanisławskiWiceprezes Zarządu
2021-03-01Kamil KrążekWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk