• Odbierz prezent
VIVID GAMES S.A.: raport finansowy (2022-09-22 00:04)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2022
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2022 obejmujące okresod 2022-01-01 do 2022-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2022-09-22
VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VIVID GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
85 - 092Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogińskiego2
(ulica)(numer)
+48 (52) 321 57 28
(telefon)(fax)
office@vividgames.comwww.vividgames.com
(e-mail)(www)
9671338848340873302
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2022półrocze /2021półrocze / 2022półrocze /2021
Przychody ze sprzedaży ogółem i zrównane z nimi:17 688,3110 760,943 809,922 366,50
Przychody ze sprzedaży17 196,239 859,593 703,932 168,28
Koszt wytworzenia na własne potrzeby492,08901,35105,99198,22
Koszty działalności operacyjnej-18 106,53-12 922,43-3 900,00-2 841,84
Zysk (-strata) na sprzedaży-418,22-2 161,49-90,08-475,35
Zysk (-strata) na działalności operacyjnej260,80-1 487,1156,17-327,04
Całkowite dochody ogółem71,70-1 764,8715,44-388,12
EBITDA2 192,191 563,80472,18343,90
Wynik na jedną akcję - podstawowy (w PLN/EUR)0,00-0,050,00-0,01
Wynik na jedną akcję - rozwodniony (w PLN/EUR)0,00-0,050,00-0,01
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt.32 169 54432 169 54432 169 54432 169 544
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w szt.32 169 54432 169 54432 169 54432 169 544
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 176,12221,68468,7248,75
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-618,30-925,75-133,18-203,59
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 640,59-4 278,96-353,37-941,01
Stan środków pieniężnych na koniec okresu2 970,063 008,24639,73661,56
30.06.202231.12.202130.06.202231.12.2021
Aktywa trwałe14 277,2915 878,003 452,196 692,16
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży307,960,000,000,00
Aktywa obrotowe8 607,947 688,891 671,721 470,40
Aktywa razem23 193,1923 566,895 123,918 162,56
Kapitał własny6 695,036 623,331 440,044 360,91
Kapitał podstawowy3 228,583 228,58701,96714,16
Zobowiązania długoterminowe, w tym:5 199,397 635,041 660,012 269,95
Dłużne papiery wartościowe682,502 467,50536,48940,65
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:11 298,779 308,522 023,861 531,70
Dłużne papiery wartościowe3 583,233 583,65779,16404,36

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące kursy: 
1.                Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs NBP z dnia: 
30 czerwca 2022 roku – 1 EUR   = 4,6806 PLN
31 grudnia 2021 roku - 1 EUR = 4,5994 PLN
30 czerwca 2021 roku – 1 EUR   = 4,5208 PLN
2.                Dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów w danym roku
- kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca I półroczu danego roku.
2022 roku 1 EUR = 4,6427 PLN
2021 roku 1 EUR = 4,5472 PLN
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
PlikOpis
Sprawozdanie Zarządu 1H2022 FIN (1).pdfSprawozdanie Zarządu z działalności w H1 2022
SF _Vivid_Games SA _1H 2022 ostateczne.pdfSkrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za H1 2022
20220630_Vivid Games S.A._RzP_JSF_20220921_sig.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu SF

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-22Jarosław WojczakowskiPrezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk