• Odbierz prezent
VIVID GAMES S.A.: raport finansowy (2022-05-25 00:09)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1/2022
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2022-05-25
VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VIVID GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
85 - 092Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogińskiego2
(ulica)(numer)
+48 (52) 321 57 28
(telefon)(fax)
office@vividgames.comwww.vividgames.com
(e-mail)(www)
9671338848340873302
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody ze sprzedaży ogółem i zrównane z nimi:7 863,375 713,091 692,071 249,55
Przychody ze sprzedaży7 605,255 197,521 636,521 136,79
Koszt wytworzenia na własne potrzeby258,12515,5755,54112,76
Koszty działalności operacyjnej-8 133,52-6 320,20-1 750,20-1 382,34
Zysk (-strata) na sprzedaży-270,15-607,11-58,13-132,79
Zysk (-strata) na działalności operacyjnej68,10-254,8514,65-55,74
Całkowite dochody ogółem50,37-273,1210,84-59,74
EBITDA1 038,491 202,07223,47262,91
Wynik na jedną akcję - podstawowy (w PLN/EUR)0,00-0,010,000,00
Wynik na jedną akcję - rozwodniony (w PLN/EUR)0,00-0,010,000,00
Zysk (-strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej50,37-273,1210,84-59,74
Zysk (-strata) netto z działalności kontynuowanej50,37-273,1210,84-59,74
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt.32 169 54432 174 48532 169 54432 174 485
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w szt.32 169 54432 174 48532 169 54432 174 485
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej150,10335,4232,3073,36
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-243,71-524,67-52,44-114,75
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-972,56-2 262,23-209,28-494,79
Stan środków pieniężnych na koniec okresu1 986,665 539,79427,501 211,65
31.03.202231.12.202131.03.202231.12.2021
Aktywa trwałe15 258,9915 878,003 279,743 452,19
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży0,000,000,000,00
Aktywa obrotowe7 193,887 688,891 546,241 671,72
Aktywa razem22 452,8723 566,894 825,985 123,91
Kapitał własny6 673,706 623,331 434,431 440,04
Kapitał podstawowy3 228,583 228,58693,95701,96
Zobowiązania długoterminowe, w tym:6 357,437 635,041 366,451 660,01
Dłużne papiery wartościowe1 575,002 467,50338,53536,48
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:9 421,749 308,522 025,092 023,86
Dłużne papiery wartościowe3 624,503 583,65779,04779,16

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące kursy: 
1.                Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs NBP z dnia: 
31 marca 2022 roku – 1 EUR   = 4,6525 PLN
31 grudnia 2021 roku - 1 EUR = 4,5994 PLN
31 marca 2021 roku – 1 EUR   = 4,6603 PLN
 
2.                Dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów w danym roku
- kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca I kwartału danego roku.
2022 roku 1 EUR = 4,6472 PLN
2021 roku 1 EUR = 4,4721 PLN
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Q1 2022.pdfRaport za Q1 2022
SF 1Q2022 Vivid Games SA.pdfSprawozdanie finansowe za Q1 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-25Jarosław WojczakowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk