• Odbierz prezent
VIVID GAMES S.A.: raport finansowy (2022-04-28 00:24)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od2021-01-01do2021-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2022-04-28
VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VIVID GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
85 - 092Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogińskiego2
(ulica)(numer)
+48 (52) 321 57 28
(telefon)(fax)
office@vividgames.comwww.vividgames.com
(e-mail)(www)
9671338848340873302
(NIP)(REGON)
2594001TZOUDJHIXDH670000411156
(LEI) (KRS)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20212 02020212 020
Aktywa trwałe15 878,0032 133,453 452,196 963,13
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży0,000,000,000,00
Aktywa obrotowe7 688,8911 320,841 671,722 453,16
Aktywa razem23 566,8943 454,295 123,919 416,29
Kapitał własny6 623,3321 480,161 440,044 654,62
Kapitał podstawowy3 228,583 228,58701,96699,61
Zobowiązania długoterminowe, wtym:7 635,0412 788,291 660,012 771,15
Dłużne papiery wartościowe2 467,506 037,50536,481 308,29
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:9 308,529 185,842 023,861 990,52
Dłużne papiery wartościowe3 583,654 855,20779,161 052,09
Przychody ze sprzedaży ogółem i zrównane z nimi:25 689,5330 458,255 612,136 807,53
Przychody ze sprzedaży24 116,7327 403,355 268,546 124,75
Koszt wytworzenia na własne potrzeby1 572,803 054,90343,59682,78
Koszty działalności operacyjnej-29 056,25-27 851,02-6 347,62-6 224,80
Zysk (-strata) na sprzedaży-3 366,722 607,23-735,49582,73
Zysk (-strata) na działalności operacyjnej-14 570,502 993,41-3 183,07669,04
Całkowite dochody ogółem-14 856,342 094,41-3 245,51468,11
EBITDA-8 556,997 389,34-1 869,361 651,54
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 037,656 310,88445,141 410,50
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 672,91-1 967,11-365,46-439,66
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 303,181 007,17-1 158,53225,11
Stan środków pieniężnych na koniec okresu3 052,837 991,27666,921 786,08
Wynik na jedną akcję - podstawowy (w PLN/EUR)-0,460,07-0,100,01
Wynik na jedną akcję - rozwodniony (w PLN/EUR)-0,460,07-0,100,01
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt.32 169 544,0032 174 485,0032 169 544,0032 174 485,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w szt.32 169 544,0032 174 485,0032 169 544,0032 174 485,00
Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące kursy:

1. Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs NBP z dnia:
31 grudnia 2021 roku – 1 EUR = 4,5994
31 grudnia 2020 roku – 1 EUR = 4,6148 PLN

2. Dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów w danym roku
- kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku.
2021 roku 1 EUR = 4,5775 PLN
2020 roku 1 EUR = 4,4742 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Vivid_Games_SA_Spr_F_2021-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie finansowe za rok 2021 w formacie xHTML
Vivid_Games_SA_Spr_F_2021-12-31_pl.xhtml (3).xadesPlik XAdES - podpis
VividGamesSA_Sprawozdanie_Zarzadu_2021_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalnośc Spółki w 2021 roku w formacie xHTML
VividGamesSA_Sprawozdanie_Zarzadu_2021_pl.xhtml (2).xadesPlik XAdES - podpis
VividGamesSA_Oswiadczenie_o_stos_zasad_ladu_korp_2021_pl.xhtmlOświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w formacie xHTML
VividGamesSA_Oswiadczenie_o_stos_zasad_ladu_korp_2021_pl.xhtml (2).xadesPlik XAdES - podpis
31122022_JSF_VIVID_G_2022-04-27_pl.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania za rok 2021 w formacie xHTML
31122022_JSF_VIVID_G_2022-04-27_pl.xhtml.xadesPlik XAdES - podpis
VividGamesSA_Ocena_RN_2021_pl.xhtmlOcena RN dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności w formacie xHTML
VividGamesSA_Ocena_RN_2021_pl.xhtml.xadesPlik XAdES - podpis
VividGamesSA_Oswiadczenie_RN_2021_pl.xhtmlOświadczenie RN w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu w formacie xHTML
VividGamesSA_Oswiadczenie_RN_2021_pl.xhtml.xadesPlik XAdES - podpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk