• Odbierz prezent
VIVID GAMES S.A.: raport finansowy (2021-11-29 17:46)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-07-01 do 2021-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2021-11-29
VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VIVID GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
85 - 092Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogińskiego2
(ulica)(numer)
+48 (52) 321 57 28
(telefon)(fax)
office@vividgames.comwww.vividgames.com
(e-mail)(www)
9671338848340873302
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody ze sprzedaży ogółem i zrównane z nimi:17 776,1624 223,273 899,565 453,24
Przychody ze sprzedaży16 432,0921 476,953 604,714 834,97
Koszt wytworzenia na własne potrzeby1 344,072 746,32294,85618,26
Koszty działalności operacyjnej-20 346,63-20 853,01-4 463,45-4 694,51
Zysk (-strata) na sprzedaży-2 570,473 370,26-563,89758,73
Zysk (-strata) na działalności operacyjnej-1 549,312 577,75-339,87580,31
Całkowite dochody ogółem-1 851,172 008,96-406,09452,26
EBITDA2 958,835 830,39649,081 312,56
Wynik na jedną akcję - podstawowy (w PLN/EUR)-0,060,06-0,010,01
Wynik na jedną akcję - rozwodniony (w PLN/EUR)-0,060,06-0,010,01
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt.32 169 54432 169 54432 169 54432 169 544
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w szt.32 169 54432 169 54432 169 54432 169 544
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 132,626 214,01248,461 398,92
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 409,44-2 694,73-309,19-606,65
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 080,79740,94-1 114,57166,80
Stan środków pieniężnych na koniec okresu2 629,636 900,55576,861 553,48
30.09.2021 31.12.202030.09.202131.12.2020
Aktywa trwałe29 328,0132 138,456 330,386 964,21
Aktywa obrotowe7 000,4211 316,811 511,022 452,29
Aktywa razem36 328,4343 455,267 841,409 416,50
Kapitał własny19 629,4821 481,134 236,974 654,83
Kapitał podstawowy3 228,583 228,58696,88699,61
Zobowiązania długoterminowe, wtym:9 002,9912 788,291 943,272 771,15
Dłużne papiery wartościowe3 360,006 037,50725,251 308,29
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:7 695,969 185,841 661,151 990,52
Dłużne papiery wartościowe2 814,954 855,20607,601 052,09
DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody ze sprzedaży ogółem i zrównane z nimi:17 776,1624 223,273 899,565 453,24
Przychody ze sprzedaży16 432,0921 476,953 604,714 834,97
Koszt wytworzenia na własne potrzeby1 344,072 746,32294,85618,26
Koszty działalności operacyjnej-20 347,53-20 853,01-4 463,65-4 694,51
Zysk (-strata) na sprzedaży-2 571,373 370,26-564,08758,73
Zysk (-strata) na działalności operacyjnej-1 550,212 577,75-340,07580,31
Całkowite dochody ogółem-1 852,072 008,96-406,29452,26
EBITDA2 957,935 830,39648,881 312,56
Wynik na jedną akcję - podstawowy (w PLN/EUR)-0,060,06-0,010,01
Wynik na jedną akcję - rozwodniony (w PLN/EUR)-0,060,06-0,010,01
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt.32 169 54432 174 48532 169 54432 174 485
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w szt.32 169 54432 174 48532 169 54432 174 485
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 131,726 214,01248,271 398,92
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 409,44-2 694,73-309,19-606,65
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 080,79740,94-1 114,57166,80
Stan środków pieniężnych na koniec okresu2 632,766 900,55577,551 553,48
30.09.2021 31.12.202030.09.202131.12.2020
Aktywa trwałe29 323,0132 133,456 329,306 963,13
Aktywa obrotowe7 003,5511 320,841 511,702 453,16
Aktywa razem36 326,5643 454,297 841,009 416,29
Kapitał własny19 627,6021 480,164 236,574 654,62
Kapitał podstawowy3 228,583 228,58696,88699,61
Zobowiązania długoterminowe, wtym:9 002,9912 788,291 943,272 771,15
Dłużne papiery wartościowe3 360,006 037,50725,251 308,29
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:7 695,979 185,841 661,161 990,52
Dłużne papiery wartościowe2 814,954 855,20607,601 052,09

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące kursy:

1.                Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs NBP z dnia:

30 września 2021 roku – 1 EUR = 4,6329

31 grudnia 2020 roku – 1 EUR = 4,6148 PLN

30 września 2020 roku – 1 EUR = 4,5268 PLN

2.                Dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów w trzecim kwartale

- kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca trzeciego kwartału danego roku.

2021 roku 1 EUR = 4,5811 PLN

2020 roku 1 EUR = 4,4436 PLN

3.                Dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów w danym roku

- kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku.

2020 roku 1 EUR = 4,5585 PLN

2019 roku 1 EUR = 4,4420 PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport Q3 2021 fin.pdfRaport za III kwartał 2021 roku
Sprawozdanie finansowe do raportu za 3Q2021 ostateczne.pdfSkonsolidowne sprawozdanie finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-29Jarosław WojczakowskiPrezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk