• Odbierz prezent
VIVID GAMES S.A.: raport finansowy (2021-09-30 07:06)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2021-09-30
VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VIVID GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
85 - 092Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogińskiego2
(ulica)(numer)
+48 (52) 321 57 28
(telefon)(fax)
office@vividgames.comwww.vividgames.com
(e-mail)(www)
9671338848340873302
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży ogółem i zrównane z nimi:10 760,9416 440,562 366,503 701,74
Przychody ze sprzedaży9 859,5914 011,172 168,283 154,75
Koszt wytworzenia na własne potrzeby901,352 429,39198,22547,00
Koszty działalności operacyjnej-12 922,43-14 126,44-2 841,84-3 180,70
Zysk (-strata) na sprzedaży-2 161,492 314,12-475,35521,05
Zysk (-strata) na działalności operacyjnej-1 487,112 274,38-327,04512,10
Całkowite dochody ogółem-1 764,871 886,55-388,12424,77
EBITDA1 563,804 373,99343,90984,84
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej221,685 145,8048,751 158,62
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-925,75-2 364,25-203,59-532,33
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4 278,96-169,26-941,01-38,11
Stan środków pieniężnych na koniec okresu3 008,245 252,62661,561 182,68
Wynik na jedną akcję - podstawowy (w PLN/EUR)-0,050,06-0,010,01
Wynik na jedną akcję - rozwodniony (w PLN/EUR)-0,050,06-0,010,01
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt.32 169 54429 632 08132 169 54429 632 081
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w szt.32 169 54429 632 08132 169 54429 632 081
30.06.202131.12.202030.06.202131.12.2020
Aktywa trwałe30 253,9132 133,456 692,166 963,13
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży0,000,000,000,00
Aktywa obrotowe6 647,3711 320,841 470,402 453,16
Aktywa razem36 901,2843 454,298 162,569 416,29
Kapitał własny19 714,8021 480,164 360,914 654,62
Kapitał podstawowy3 228,583 228,58714,16699,61
Zobowiązania długoterminowe, wtym:10 261,9812 788,292 269,952 771,15
Dłużne papiery wartościowe4 252,506 037,50940,651 308,29
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:6 924,509 185,841 531,701 990,52
Dłużne papiery wartościowe1 828,054 855,20404,361 052,09
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży ogółem i zrównane z nimi:10 760,9416 440,562 366,503 701,74
Przychody ze sprzedaży9 859,5914 011,172 168,283 154,75
Koszt wytworzenia na własne potrzeby901,352 429,39198,22547,00
Koszty działalności operacyjnej-12 922,06-14 126,44-2 841,76-3 180,70
Zysk (-strata) na sprzedaży-2 161,122 314,12-475,26521,05
Zysk (-strata) na działalności operacyjnej-1 486,742 274,38-326,96512,10
Całkowite dochody ogółem-1 764,501 886,55-388,04424,77
EBITDA1 564,174 373,99343,99984,84
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej222,055 145,8048,831 158,62
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-925,75-2 364,25-203,59-532,33
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4 278,96-169,26-941,01-38,11
Stan środków pieniężnych na koniec okresu3 004,585 252,62660,751 182,68
Wynik na jedną akcję - podstawowy (w PLN/EUR)-0,050,06-0,010,01
Wynik na jedną akcję - rozwodniony (w PLN/EUR)-0,050,06-0,010,01
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt.32 169 54429 632 08132 169 54429 632 081
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w szt.32 169 54429 632 08132 169 54429 632 081
30.06.202131.12.202030.06.202131.12.2020
Aktywa trwałe30 258,9132 138,456 693,266 964,21
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży0,000,000,000,00
Aktywa obrotowe6 643,7111 316,811 469,592 452,29
Aktywa razem36 902,6243 455,268 162,859 416,50
Kapitał własny19 716,1521 481,134 361,214 654,83
Kapitał podstawowy3 228,583 228,58714,16699,61
Zobowiązania długoterminowe, wtym:10 261,9812 788,292 269,952 771,15
Dłużne papiery wartościowe4 252,506 037,50940,651 308,29
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:6 924,499 185,841 531,701 990,52
Dłużne papiery wartościowe1 828,054 855,20404,361 052,09

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące kursy: 
1.                Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs NBP z dnia: 
30 czerwca 2021 roku – 1 EUR = 4,5208 PLN
31 grudnia 2020 roku – 1 EUR = 4,6148 PLN
30 czerwca 2020 roku – 1 EUR = 4,4660 PLN
2.                Dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów w pierwszym kwartale
- kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca pierwszego półrocza danego roku.
2021 roku 1 EUR = 4,5472 PLN
2020 roku 1 EUR = 4,4413 PLN
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie Zarządu 1H2021 fin.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności w H1 2021
SSF _Vivid_Games SA _1H 2021 FIN.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021
20210630_Raport Vivid Games S.A. z przeglądu śródrocznego JSF_29092021.pdfRaport biegłego z przeglądu JSF
20210630_Raport Vivid Games S.A. z przeglądu śródrocznego SSF_29092021.pdfRaport biegłego z przeglądu SSF

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-30Jarosław WojczakowskiPrezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk