• Odbierz prezent
VIVID GAMES S.A.: raport finansowy (2021-05-28 07:50)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2021-05-28
Vivid Games Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
VIVID GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
85-674Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gdańska160
(ulica)(numer)
+48 (52) 321 57 28
(telefon)(fax)
info@vividgames.comwww.vividgames.com
(e-mail)(www)
9671338848 340873302
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody ze sprzedaży ogółem i zrównane z nimi:5 713,096 372,131 249,551 449,43
Przychody ze sprzedaży5 197,524 846,201 136,791 102,34
Koszt wytworzenia na własne potrzeby515,571 525,93112,76347,09
Koszty działalności operacyjnej-6 320,20-5 310,78-1 382,34-1 208,01
Zysk (-strata) na sprzedaży-607,111 061,35-132,79241,42
Zysk (-strata) na działalności operacyjnej-254,851 086,92-55,74247,24
Całkowite dochody ogółem-273,121 008,31-59,74229,35
EBITDA1 202,072 223,53262,91505,77
Wynik na jedną akcję - podstawowy (w PLN/EUR)-0,010,010,000,00
Wynik na jedną akcję - rozwodniony (w PLN/EUR)-0,010,010,000,00
Zysk na działalności kontynuowanej i zaniechanej-273,121 008,31
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt.32 174 54429 632 08132 174 54429 632 081
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w szt.32 174 54429 632 08132 174 54429 632 081
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej335,421 874,1973,36426,31
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-524,67-1 420,90-114,75-323,20
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 262,23-158,10-494,79-35,96
Stan środków pieniężnych na koniec okresu5 539,792 935,521 211,65667,73
STAN NASTAN NASTAN NASTAN NA
31.03.202131.12.202031.03.202131.12.2020
Aktywa trwałe31 217,7132 133,456 698,656 963,13
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży0,000,000,000,00
Aktywa obrotowe9 206,6011 320,841 975,542 453,16
Aktywa razem40 424,3143 454,298 674,199 416,29
Kapitał własny21 207,0521 480,164 550,584 654,62
Kapitał podstawowy3 228,583 228,58692,78699,61
Zobowiązania długoterminowe, wtym:11 518,1112 788,292 471,542 771,15
Dłużne papiery wartościowe5 145,006 037,501 104,011 308,29
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:7 699,159 185,841 652,071 990,52
Dłużne papiery wartościowe3 633,744 855,20779,721 052,09
DANE JEDNOSTKOWE2021-01-01 - 2021-03-312020-01-01 - 2020-03-312021-01-01 - 2021-03-312020-01-01 - 2020-03-31
Przychody ze sprzedaży ogółem i zrównane z nimi:5 713,096 372,131 249,551 449,43
Przychody ze sprzedaży5 197,524 846,201 136,791 102,34
Koszt wytworzenia na własne potrzeby515,571 525,93112,76347,09
Koszty działalności operacyjnej-6 320,01-5 310,78-1 382,30-1 208,01
Zysk (-strata) na sprzedaży-606,921 061,35-132,74241,42
Zysk (-strata) na działalności operacyjnej-254,661 086,92-55,70247,24
Całkowite dochody ogółem-272,931 008,31-59,69229,35
EBITDA1 202,262 223,53262,96505,77
Wynik na jedną akcję - podstawowy (w PLN/EUR)-0,010,010,000,00
Wynik na jedną akcję - rozwodniony (w PLN/EUR)-0,010,010,000,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt.32 174 54429 632 08132 174 54429 632 081
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w szt.32 174 54429 632 08132 174 54429 632 081
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej335,621 874,1973,41426,31
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-524,67-1 420,90-114,75-323,20
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 262,23-158,10-494,79-35,96
Stan środków pieniężnych na koniec okresu5 535,962 935,521 210,81667,73
STAN NASTAN NASTAN NASTAN NA
31.03.202131.12.202031.03.202131.12.2020
Aktywa trwałe31 222,7132 138,456 699,726 964,21
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży0,000,000,000,00
Aktywa obrotowe9 202,7711 316,811 974,722 452,29
Aktywa razem40 425,4843 455,268 674,449 416,50
Kapitał własny21 208,2121 481,134 550,834 654,83
Kapitał podstawowy3 228,583 228,58692,78699,61
Zobowiązania długoterminowe, wtym:11 518,1112 788,292 471,542 771,15
Dłużne papiery wartościowe5 145,006 037,501 104,011 308,29
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:7 699,169 185,841 652,071 990,52
Dłużne papiery wartościowe3 633,744 855,20779,721 052,09

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące kursy:

1. Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs NBP z dnia:

31 marca 2021 roku – 1 EUR = 4,6603 PLN

31 grudnia 2020 roku – 1 EUR = 4,6148 PLN

31 marca 2020 roku – 1 EUR = 4,5523 PLN

2. Dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów w pierwszym kwartale

- kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca pierwszego kwartału danego roku.

2021 roku 1 EUR = 4,5721 PLN

2020 roku 1 EUR = 4,4742 PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport 1Q2021..pdfRaport za I kwartał 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-28Jarosław WojczakowskiPrezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk