• Odbierz prezent
VIVID GAMES S.A.: raport finansowy (2021-04-30 07:09)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-04-30
Vivid Games Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
VIVID GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
85-674Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gdańska160
(ulica)(numer)
+48 (52) 321 57 28
(telefon)(fax)
info@vividgames.comwww.vividgames.com
(e-mail)(www)
9671338848 340873302
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Aktywa trwałe32 138,4533 177,606 964,217 790,91
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży0,00922,160,00216,55
Aktywa obrotowe11 316,815 237,572 452,291 229,91
Aktywa razem43 455,2639 337,339 416,509 237,37
Kapitał własny21 481,1316 394,744 654,833 849,89
Kapitał podstawowy3 228,582 974,34699,61698,45
Zobowiązania długoterminowe, wtym:12 788,299 681,212 771,152 273,38
Dłużne papiery wartościowe6 037,500,001 308,290,00
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:9 185,8413 261,381 990,523 114,10
Dłużne papiery wartościowe4 855,2010 569,831 052,092 482,05
Przychody ze sprzedaży ogółem i zrównane z nimi:30 458,2519 698,096 807,534 579,03
Przychody ze sprzedaży27 403,3512 336,476 124,752 867,75
Koszt wytworzenia na własne potrzeby3 054,907 361,62682,781 711,29
Koszty działalności operacyjnej-27 850,05-18 597,61-6 224,59-4 323,22
Zysk (-strata) na sprzedaży2 608,201 100,48582,94255,82
Zysk (-strata) na działalności operacyjnej2 994,381 760,12669,25409,16
Całkowite dochody ogółem2 095,38430,95468,33100,18
EBITDA7 390,316 620,981 651,761 539,12
Wynik na jedną akcję - podstawowy (w PLN/EUR)0,070,010,010,00
Wynik na jedną akcję - rozwodniony (w PLN/EUR)0,070,010,010,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt.32 174 48529 632 14032 174 48529 632 140
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w szt.32 174 48529 632 14032 174 48529 632 140
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 306,854 261,811 409,60990,70
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 967,11-6 679,87-439,66-1 552,81
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 007,173 245,20225,11754,38
Stan środków pieniężnych na koniec okresu7 987,242 640,331 785,18613,77

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące kursy:

1. Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs NBP z dnia:

31 grudnia 2020 roku – 1 EUR = 4,6148 PLN

31 grudnia 2019 roku – 1 EUR = 4,2585 PLN

2. Dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów

- kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku.

2020 roku 1 EUR = 4,4742 PLN

2019 roku 1 EUR = 4,3018 PLN

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2020 FIN.pdfSprawozdanie z działalności Spółki i Grupy w 2020
JSF 2020 Vivid Games SA..pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2020
20201231_JSF_VIVID_GAMES_SA_SzB_20210429.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania JSF
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ VIVID GAMES 2020.pdfOświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
Ocena RN.pdfOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdanie z działalności i sprawozdań finansowych
Oświadczenie RN.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30Jarosław WojczakowskiPrezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30Hanna GeloGłówna Księgowa


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk