• Odbierz prezent
VIVID GAMES S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki. (2021-07-28 16:52)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr34/2021
Data sporządzenia: 2021-07-28
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: "Spółka", "Emitent"), informuje, że w związku ze złożoną przez Pana Tomasza Muchalskiego w dniu 23 lipca 2021 rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza w dniu 28 lipca 2021 w drodze kooptacji powołała pana Damiana Jasicę na członka Rady Nadzorczej.
Zgodnie z § 12 ust. 4 Statutu Spółki, Pan Damian Jasica będzie sprawował czynności członka Rady Nadzorczej do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Pan Damian Jasica został powołany także na Przewodniczącego Komitetu Audytu w miejsce Pana Marcina Duszyńskiego, który zrezygnował z pełnionej funkcji i jest obecnie członkiem Komitetu Audytu.
Pan Damian Jasica jest przewodniczącym rad nadzorczych Tower Investments S.A., Deli 2 S.A. oraz członkiem rady nadzorczej Manufaktura Gessler S.A. Wcześniej pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady w Miraculum S.A. i przewodniczącego komitetu audytu w 1C Entertainment S.A. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania finansami oraz nadzoru właścicielskiego. Ponadto w ramach różnych struktur spółek kapitałowych doradzał w zakresie zarządzania finansami, automatyzacji procesów w tym wdrożeń programów ERP oraz wprowadzania produktów na rynek. Specjalizuje się w analizach i doradztwie strategicznym. Branże w których posiada doświadczenie w zakresie zarządzania i analiz finansowych to branża gier komputerowych, architektoniczna, budowlana i spożywcza. Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku zarządzanie, uzyskując tytuł magistra w specjalności finanse i controlling. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.
Pan Damian Jasica nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej wobec Emitenta. osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Damian Jasica nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Vivid Games S.A. (hereinafter referred to as: "Company", "Issuer"), informs that in connection with the resignation from the position of a member of the Supervisory Board of the Company submitted by Mr. Tomasz Muchalski on July 23, 2021, the Supervisory Board on July 28th, 2021 appointed Mr. Damian Jasica as a member of the Supervisory Board.

Pursuant to § 12 sec. 4 of the Company's Articles of Association, Mr. Damian Jasica will act as a member of the Supervisory Board until the next General Meeting of Shareholders of the Company elects a member of the Supervisory Board.

Mr. Damian Jasica was also appointed the Chairman of the Audit Committee in place of Mr. Marcin Duszyński, who resigned from his function and is now a member of the Audit Committee.

Mr. Damian Jasica is the chairman of the supervisory boards of Tower Investments S.A., Deli 2 S.A. and a member of the supervisory board of Manufaktura Gessler S.A. Previously, he was the vice-chairman of the board at Miraculum S.A. and chairman of the audit committee at 1C Entertainment S.A. He has experience in financial management and corporate governance. In addition, as part of various structures of capital companies, he advised on financial management, process automation, including the implementation of ERP programs and introducing products to the market. He specializes in analyzes and strategic consulting. The industries in which he has experience in the field of management and financial analysis are computer games, architecture, construction and food. He graduated from the Jagiellonian University in the field of management with a master's degree in finance and controlling. He is an ordinary member of the Association of Stock Exchange Issuers.

Mr. Damian Jasica does not participate in a company competitive to the Issuer as a partner in a civil partnership, partnership or capital company and does not participate in any company competitive to the Issuer. a legal person as a member of its governing body.

Mr. Damian Jasica is not entered in the Register of Insolvent Debtors.

Disclaimer: This English translation has been prepared solely for the convenience of English-speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Vivid Games S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard.


Vivid Games Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
VIVID GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-674Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gdańska160
(ulica)(numer)
+48 (52) 321 57 28
(telefon)(fax)
info@vividgames.comwww.vividgames.com
(e-mail)(www)
9671338848 340873302
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-28Jarosław WojczakowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk