• Odbierz prezent
VIVID GAMES S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki. (2021-07-01 10:06)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr31/2021
Data sporządzenia: 2021-07-01
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: "Spółka", "Emitent"), informuje, że w związku ze złożoną przez Pana Szymona Skiendzielewskiego w dniu 25 czerwca 2021 rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza w dniu 30 czerwca 2021 w drodze kooptacji powołała pana Andrzeja Chrzanowskiego na członka Rady Nadzorczej.
Zgodnie z § 12 ust. 4 Statutu Spółki, Pan Andrzej Chrzanowski będzie sprawował czynności członka Rady Nadzorczej do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Pan Andrzej Chrzanowski został powołany także na członka Komitetu Audytu w miejsce Pana Szymona Skiendzielewskiego.
Pan Andrzej Chrzanowski jest adwokatem z 20-letnim doświadczeniem w doradztwie korporacyjnym i reprezentowaniu stron w postępowaniach sądowych. Praktyka zawodowa pana Chrzanowskiego skupia się na doradztwie w transakcjach M&A, prawnych aspektach produkcji i dystrybucji gier video oraz reprezentowaniu podmiotów gospodarczych w sporach wynikłych z różnego typu umów. Pan Chrzanowski jest członkiem Stowarzyszenia Polskie Gry oraz Stowarzyszenia Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach Weil, Gotshal & Manges, Associate (2001 – 2006) i Krawczyk i Wspólnicy (Starszy Prawnik, a następnie Wspólnik 2006-2011). Od 2012 roku jest Partnerem w Kancelarii Krassowski w Warszawie. Wykonywana obecnie działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta. Pan Andrzej Chrzanowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej wobec Emitenta. osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Andrzej Chrzanowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikację adwokacką ukończył przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Ukończył również Kurs Prawa Amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim i Kurs prawa porównawczego na Wydziale Prawa Porównawczego Uniwersytetu w Strasburgu.
Pan Andrzej Chrzanowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Vivid Games S.A. (hereinafter referred to as: "Company", "Issuer"), hereby informs that in connection with the resignation submitted by Mr. Szymon Skiendzielewski on June 25, 2021 from the function of a member of the Supervisory Board of the Company, the Supervisory Board on June 30, 2021 appointed Mr. Andrzej Chrzanowski as a member of the Supervisory Board.

Pursuant to § 12 sec. 4 of the Company's Articles of Association, Mr. Andrzej Chrzanowski will act as a member of the Supervisory Board until the next General Meeting of Shareholders of the Company elects a member of the Supervisory Board.

Mr. Andrzej Chrzanowski was also appointed a member of the Audit Committee in place of Mr. Szymon Skiendzielewski.

Mr. Andrzej Chrzanowski is an attorney-at-law with 20 years of experience in corporate consulting and representing parties in court proceedings. Mr. Chrzanowski's professional practice focuses on advising on M&A transactions, legal aspects of video game production and distribution, and representing business entities in disputes arising from various types of contracts. Mr. Chrzanowski is a member of the Polish Games Association and the Association of Producers and Distributors of Entertainment Software.

He gained professional experience in Weil, Gotshal & Manges, Associate (2001 - 2006) and Krawczyk i Wspólnicy (Senior Lawyer, then Partner 2006-2011). Since 2012, he has been a Partner at the Kancelaria Krassowski in Warsaw. The current activity is not competitive to the membership in the Issuer's Supervisory Board. Mr. Andrzej Chrzanowski does not participate in a company competitive to the Issuer as a partner in a civil partnership, partnership or capital company and does not participate in any company competitive to the Issuer. a legal person as a member of its governing body.

Mr. Andrzej Chrzanowski is a graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw, he completed his attorney apprenticeship at the Bar Association in Warsaw. He also completed a course in American Law at the Center for American Law at the University of Warsaw and a course in comparative law at the Faculty of Comparative Law at the University of Strasbourg.

Mr. Andrzej Chrzanowski is not entered in the Register of Insolvent Debtors.

Disclaimer: This English translation has been prepared solely for the convenience of English-speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Vivid Games S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard.


Vivid Games Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
VIVID GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-674Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gdańska160
(ulica)(numer)
+48 (52) 321 57 28
(telefon)(fax)
info@vividgames.comwww.vividgames.com
(e-mail)(www)
9671338848 340873302
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-01Jarosław WojczakowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk