• Odbierz prezent
VIVID GAMES S.A.: Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. (2021-02-24 17:49)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia:2021-02-24
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje o podjęciu w dniu 24 lutego 2021 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 października 2019 r. zawartego w § 7 Statutu Spółki.
Na podstawie ww. uchwały Zarządu kapitał zakładowy Spółki został podniesiony o kwotę 30 352,70 zł (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 70/100) do kwoty 3 258 929,70 (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć zł 70/100), w drodze emisji 303 527 (słownie: trzystu trzech tysięcy pięciuset dwudziestu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
Emisja akcji serii I zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, akcje zostaną zaoferowane Panu Wojciechowi Humińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Cena emisyjna akcji wynosi 1,46 zł (jeden złoty 46/100) za akcję.
Akcje serii I będą w całości pokryte wkładem pieniężnym, przy czym możliwe jest dokonanie potrącenia umownego wierzytelności Spółki względem akcjonariusza z tytułu należnej wpłaty na poczet akcji serii I z wierzytelnością akcjonariusza przysługującą wobec Spółki, w szczególności wynikającą z nabycia przez Spółkę od akcjonariusza obligacji serii A w celu umorzenia.
Prawo poboru w dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji serii I zostanie wyłączone.
W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść podjętej uchwały.
Załączniki
PlikOpis
24022021 Uchwała Zarządu - podwyższenie kapitału seria I.pdfUchwała Zarządu
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Vivid Games Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
VIVID GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-674Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gdańska160
(ulica)(numer)
+48 (52) 321 57 28
(telefon)(fax)
info@vividgames.comwww.vividgames.com
(e-mail)(www)
9671338848 340873302
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-24Jarosław WojczakowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk