• Odbierz prezent
VIVID GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. (2021-05-27 15:24)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia:2021-05-27
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), niniejszym, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VIVID GAMES S.A., które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r., o godzinie 14:00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Ogińskiego 2 (Biurowiec Preludium, IV Piętro) (dalej jako „ZWZA”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Wybór przewodniczącego.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego.
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny rocznego pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2020, jednostkowego sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020 i niepokrytej straty z lat ubiegłych.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. w roku obrotowym 2020.
9. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2020.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A.
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2020.
12. Podział zysku netto za rok obrotowy 2020 i niepokrytej straty z lat ubiegłych.
13. Udzielenie Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.
14. Udzielenie Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.
15. Udzielenie Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
16. Udzielenie Panu Piotrowi Szczeszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
17. Udzielenie Panu Tomaszowi Muchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
18. Udzielenie Panu Szymonowi Skiendzielewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
19. Udzielenie Panu Paulowi Bragielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
20. Udzielenie Panu Wojciechowi Humińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020
21. Wybór członka Rady Nadzorczej.
22. Ustanowienie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
23. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2020.
24. Przedstawienie przez Zarząd spółki sprawozdania z nabycia akcji własnych.
25. Wolne wnioski.
26. Zamknięcie obrad.

Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w Zgromadzeniu, informujemy, że prawo uczestniczenia w ZWZA Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), to jest w dniu 7 czerwca 2021 r. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz na stronie www Spółki pod adresem podanym poniżej.
Informacje dotyczące ZWZA oraz dokumenty przeznaczone do rozpatrzenia na ZWZA dostępne są na stronie www Spółki, pod adresem: http://vividgames.com/IR w zakładce Walne Zgromadzenia.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA
Dokumentacja przedkładana ZWZA.pdfDokumentacja przedkładana ZWZA
27052021 Projekty uchwał ZWZA Ogłoszenie.pdfProjekty uchwał ZWZA
Formularz pozwalający wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.pdfFormularz dla pełnomocnika
Informacji o liczie akcji i głosów.pdfInformacja o liczbie głosów i akcji
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Vivid Games S.A. (hereinafter referred to as: the "Company", "Issuer"), hereby, acting pursuant to Art. 399 § 1 in connection with art. 402 (1) § 1 and 2 of the Code of Commercial Companies (hereinafter referred to as: "CCC"), convenes the Ordinary General Meeting of Shareholders of VIVID GAMES SA, which will be held on June 23, 2021, at 14: 00 at the Company's seat in Bydgoszcz, at ul. Ogińskiego 2 (Preludium building, 4th floor) with the following agenda:

1. Opening of the meeting.

2. Election of the returning committee.

3. Election of the chairman.

4. Confirmation that the General Meeting of Shareholders has been properly convened and is capable of adopting resolutions.

5. Adoption of the agenda.

6. Consideration of the report on the activities of the Supervisory Board in the financial year 2020, together with the assessment of the work of the Supervisory Board, assessment of the Company's standing and assessment of the manner in which the Company fulfills its information obligations regarding corporate governance principles.

7. Acceptance of the Supervisory Board's report on the assessment of the Management Board's annual written report on the activities of Vivid Games S.A. and the Vivid Games S.A. Capital Group. for the financial year 2020, separate financial statements of Vivid Games S.A. for the financial year 2020 and the Management Board's motion regarding the distribution of profit for the financial year 2020 and the uncovered loss from previous years.

8. Approval of the Management Board's report on the activities of Vivid Games S.A. and the Vivid Games S.A. Capital Group. in the financial year 2020.

9. Approval of the separate financial statements of Vivid Games S.A. for the financial year 2020.

10. Adoption of the Supervisory Board's report on the assessment of the Management Board's report on the activities of Vivid Games S.A. Capital Group. and the consolidated financial statements of the Vivid Games S.A. Capital Group.

11. Approval of the consolidated financial statements of the Vivid Games S.A. Capital Group for the financial year 2020.

12. Distribution of net profit for the financial year 2020 and uncovered loss from previous years.

13. Granting Mr. Remigiusz Kościelny a vote of approval for the performance of his duties as the President of the Management Board in the financial year 2020.

14. Granting Mr. Jarosław Wojczakowski a vote of approval for the performance of his duties as Vice President of the Management Board in the financial year 2020.

15. Granting Mr. Marcin Duszyński a vote of approval for the performance of his duties as the Chairman of the Supervisory Board in the financial year 2020.

16. Granting Mr. Piotr Szczeszek a vote of approval for the performance of his duties as a Member of the Supervisory Board in the financial year 2020.

17. Granting Mr. Tomasz Muchalski a vote of approval for the performance of his duties as a Supervisory Board Member in the financial year 2020.

18. Granting Mr. Szymon Skiendzielewski a vote of approval for the performance of his duties as a Member of the Supervisory Board in the financial year 2020.

19. Granting Mr. Paul Bragiel a vote of approval for the performance of his duties as a Supervisory Board Member in the financial year 2020.

20. Granting Mr. Wojciech Humiński a vote of approval for the performance of his duties as a Member of the Supervisory Board in the financial year 2020

21. Election of a member of the Supervisory Board.

22. Establishing the principles of remunerating members of the Company's Supervisory Board.

23. Discussion on the remuneration report for the financial year 2020.

24. Presentation by the company's Management Board of the report on the purchase of own shares.

25. Free applications.

26. Closing the meeting.

Only persons who are Shareholders of the Company sixteen days before the date of the Ordinary General Meeting (the date of registration of participation in the general meeting), i.e. on June 7, 2021, have the right to participate in the General Meeting of Shareholders. after the announcement of the convening of the general meeting and no later than on the first working day after the date of registration of participation in the general meeting from the entity maintaining the securities account, issuing a personal certificate of the right to participate in the general meeting. More information is provided in the appendices to the report and on the Company's website at the address given below.

Information on the Ordinary General Meeting of Shareholders and documents intended for consideration at the Ordinary General Meeting of Shareholders are available on the Company's website at: http://vividgames.com/IR in the General Meetings tab.

Disclaimer: This English translation has been prepared solely for the convenience of English-speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Vivid Games S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard.


Vivid Games Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
VIVID GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-674Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gdańska160
(ulica)(numer)
+48 (52) 321 57 28
(telefon)(fax)
info@vividgames.comwww.vividgames.com
(e-mail)(www)
9671338848 340873302
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-27Jarosław WojczakowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk