• Odbierz prezent
VIVID GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. (2021-09-01 14:00)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr36/2021
Data sporządzenia:2021-09-01
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), niniejszym, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VIVID GAMES S.A., które odbędzie się w dniu 27 września 2021 r., o godzinie 14:00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Ogińskiego 2 (Biurowiec Preludium, IV Piętro) (dalej jako „NWZA”) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Wybór przewodniczącego.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Połączenie spółki Vivid Games S.A. ze spółką QUASU Sp. z o.o.
7. Wybór członków Rady Nadzorczej w związku z rezygnacjami pp. Szymona Skiendzielewskiego i Tomasza Muchalskiego.
8. Wprowadzenie zmian w Statucie spółki Vivid Games S.A.
9. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej Vivid Games S.A.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w Zgromadzeniu, informujemy, że prawo uczestniczenia w NWZA Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), to jest w dniu 11 września 2021 r. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz na stronie www Spółki pod adresem podanym poniżej.
Informacje dotyczące NWZA oraz dokumenty przeznaczone do rozpatrzenia na NWZA dostępne są na stronie www Spółki, pod adresem: http://vividgames.com/IR w zakładce Walne Zgromadzenia.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZA
Dokumentacja przedkładana NWZA.pdfDokumentacja przedkładana NWZA
Informacji o liczie akcji i głosów.pdfLiczba akcji i głosów
Formularz pozwalający wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.pdfFormularz do głosowania przez pełnomocnika
31082021 Projekty uchwał NWZA Ogłoszenie Fin.pdfProjekty uchwał NWZA
Obecny tekst jednolity statutu.pdfObecny Statut (tekst jednolity)
Proponowany tekst jednolity statutu.pdfProponowana treść Statutu (tekst jednolity)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Vivid Games S.A. (hereinafter referred to as: the "Company", "Issuer"), hereby, acting pursuant to Art. 399 § 1 in connection with art. 402 (1) § 1 and 2 of the Code of Commercial Companies (hereinafter referred to as: "CCC"), convenes the Extraordinary General Meeting of Shareholders of VIVID GAMES SA, which will be held on September 27th, 2021, at 14: 00 at the Company's seat in Bydgoszcz, at ul. Ogińskiego 2 (Preludium building, 4th floor) with the following agenda:

1. Opening of the meeting.

2. Election of the returning committee.

3. Election of the chairman.

4. Confirmation that the General Meeting of Shareholders has been properly convened and is capable of adopting resolutions.

5. Adoption of the agenda.

6. Merger of Vivid Games S.A. with the company QUASU Sp. z o.o.

7. Election of members of the Supervisory Board in connection with resignations of pp. Szymon Skiendzielewski and Tomasz Muchalski.

8. Amendments to the Articles of Association of Vivid Games S.A.

9. Approval of the Regulations of the Supervisory Board of Vivid Games S.A.

10. Free applications.

11. Closing of the session.

Shareholders interested in participating in the General Meeting, we would like to inform you that only persons who are Company Shareholders sixteen days before the date of the Extraordinary General Meeting (registration date for participation in the general meeting), i.e. on September 11, 2021, have the right to participate in the EGM of the Company. participation in the general meeting, the shareholder entitled under dematerialized bearer shares should request, not earlier than after the announcement of the convening of the general meeting and not later than on the first working day after the date of registration of participation in the general meeting, from the entity maintaining the securities account to issue a personal certificate of the right to participation in the general meeting. More information is included in the appendices to the report and on the Company's website at the address given below.

Information on the EGM and documents to be considered at the EGM are available on the Company's website at: http://vividgames.com/IR in the ‘Walne Zgromadzenia’ tab.

Disclaimer: This English translation has been prepared solely for the convenience of English-speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Vivid Games S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard.


VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VIVID GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85 - 092Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogińskiego2
(ulica)(numer)
+48 (52) 321 57 28
(telefon)(fax)
office@vividgames.comwww.vividgames.com
(e-mail)(www)
9671338848340873302
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-01Jarosław Wojczakowski
Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk