• Odbierz prezent
VIVID GAMES S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Vivid Games S.A. z Quasu Sp. z o.o. (2021-09-01 15:15)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr37/2021
Data sporządzenia: 2021-09-01
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Vivid Games S.A. z Quasu Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej jako „Emitent”, „Spółka”) na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”) zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną QUASU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, KRS 0000817587 (dalej jako „Spółka Przejmowana”).
Plan połączenia ww. Spółek (dalej jako „Plan Połączenia”) został przyjęty w dniu 29 czerwca 2021 i stosownie do przepisu art. 500 § 2(1) k.s.h. został udostępniony przez Emitenta na jego stronie internetowej pod adresem: https://vividgames.com/ir/polaczenie-spolek od dnia 30 czerwca 2021 r. do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, na którym ma być powzięta uchwała w przedmiocie połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną i wyrażenia zgody na Plan Połączenia. Emitent informuje również, że akcjonariusze Emitenta mogą zapoznawać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h., w tym z Planem Połączenia w lokalu Emitenta przy ul. Ogińskiego 2, 85-092 Bydgoszcz od dnia publikacji pierwszego zawiadomienia o zamiarze połączenia do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, na którym ma być powzięta uchwała w przedmiocie połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną i wyrażenia zgody na Plan Połączenia. Dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h. są również udostępnione na stronie internetowej Emitenta, stosownie do art. 505 § 3(1) k.s.h. jako załączniki do planu połączenia.
Połączenie Spółek nastąpi w sposób wskazany w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta (łączenie się przez przejęcie).
Z uwagi na fakt, że Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników Spółki Przejmowanej, a tym samym Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną od Emitenta, połączenie przeprowadzone zostanie w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h.. W związku z powyższym: (1) zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzały pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 k.s.h., (2) nie zostanie przeprowadzone badanie Planu Połączenia przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności, o którym mowa w art. 502 i 503 k.s.h. Z uwagi na fakt, że Emitent posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej połączenie nastąpi bez konieczności dokonywania zmiany statutu Emitenta i bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.
W odrębnym raporcie Emitent powiadomił o terminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym ma być powzięta uchwała w przedmiocie połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną i wyrażenia zgody na Plan Połączenia.
Uchwała w przedmiocie połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną i wyrażenia zgody na Plan Połączenia zostanie podjęta podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 27 września 2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Vivid Games S.A. Management Board with its seat in Bydgoszcz (hereinafter referred to as the "Issuer", "Company") pursuant to Art. 504 of the Commercial Companies Code (hereinafter "k.s.h."), notifies for the second time about the intention to merge the Issuer with the subsidiary QUASU limited liability company with its registered office in Bydgoszcz, KRS 0000817587 (hereinafter referred to as the "Acquired Company").

Merger plan of the above-mentioned Companies (hereinafter referred to as the "Merger Plan") was adopted on June 29, 2021 and pursuant to Art. 500 § 2 (1) of the Commercial Companies Code was made available by the Issuer on its website at: https://vividgames.com/ir/polaczenie-spolek from June 30, 2021 until the end of the General Meeting of Shareholders of the Issuer, at which a resolution is to be adopted on the merger of the Issuer with the Acquired Company and consent to the Merger Plan. The Issuer also informs that the Issuer's shareholders may read the documents referred to in Art. 505 § 1 of the Commercial Companies Code, including the Merger Plan at the Issuer's premises at ul. Ogińskiego 2, 85-092 Bydgoszcz from the date of publication of the first notification on merger until the end of the General Meeting of Shareholders of the Issuer at which a resolution is to be adopted on the merger of the Issuer with the Acquired Company and consent to the Merger Plan. The documents referred to in Art. 505 § 1 of the Commercial Companies Code are also available on the Issuer's website, pursuant to Art. 505 § 3 (1) of the Commercial Companies Code as attachments to the merger plan.

The merger of the companies will take place in the manner specified in art. 492 § 1 point 1) of the Commercial Companies Code ("k.s.h."), i.e. by transferring all the assets of the Acquired Company to the Issuer (merger by acquisition).

Due to the fact that the Issuer is the only shareholder of the Acquired Company, owning 100% of the share capital and votes at the shareholders' meeting of the Acquired Company, and thus the Acquired Company is a sole-shareholder subsidiary of the Issuer, the merger will be carried out in a simplified manner, in accordance with Art. 516 § 6 of the Commercial Companies Code. In connection with the above: (1) the management boards of the merging Companies will not prepare a written report referred to in Art. 501 k.s.h., (2) no audit of the Merger Plan will be carried out by an expert in terms of correctness and reliability referred to in Art. 502 and 503 of the Commercial Companies Code. Due to the fact that the Issuer owns all the shares of the Acquired Company, the merger will take place without the need to amend the Issuer's Articles of Association and without increasing the Issuer's share capital, in accordance with Art. 515 § 1 of the Commercial Companies Code.

The resolution on the merger of the Issuer and the Acquired Company and consent to the Merger Plan shall be adopted during the Extraordinary General Meeting of the Company held on September 27th 2021. 

Disclaimer: This English translation has been prepared solely for the convenience of English-speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Vivid Games S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VIVID GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85 - 092Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogińskiego2
(ulica)(numer)
+48 (52) 321 57 28
(telefon)(fax)
office@vividgames.comwww.vividgames.com
(e-mail)(www)
9671338848340873302
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-01Jarosław WojczakowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk