• Odbierz prezent
VIRTUAL VISION S.A.: Zwiększenie liczby glosów w spółce i przekroczenie progu 5% (2021-03-25 17:22)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
VIRTUAL VISION S.A.
Temat
Zwiększenie liczby glosów w spółce i przekroczenie progu 5%
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

Zarząd EUROINVESTMENTV SA informuje, iż dniu 26 marca 2021 otrzymał od Pana Rafała Stanucha informację przekazaną przez niego do Komisji Nadzoru Finansowego o następujacej tresci:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), ja, Rafał Stanuch, niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu progu 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Euroinvestment S.A. ("Spółka").
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem przeze mnie w drodze transakcji sesyjnych łącznie 2.422.693 akcji Spółki, co nastąpiło w dniu 16 marca 2021 r.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału posiadałem 12.600.000 akcji Spółki, stanowiących 5,04 % udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 12.600.000 głosów, co stanowi 4,5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie posiadam 15.022.693 akcji stanowiących 6 % udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 15.022.693 głosów, co stanowi 5,36 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy -nie posiadam podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy - umowy nie zostały zawarte.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 15.022.693 głosów, co stanowi 5,36 % głosów na walnym zgromadzeni


MESSAGE (ENGLISH VERSION)VIRTUAL VISION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VIRTUAL VISION S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bociana47
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
www.euroinvestment .pl
(e-mail)(www)
9522223624141031623
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25Richard KunickiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk