• Odbierz prezent
VIGO SYSTEM S.A.: raport finansowy (2021-03-05 08:17)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-03-05
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VIGO SYSTEM S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
05-850Ożarów Mazowiecki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Poznańska129/133
(ulica)(numer)
+48 22 733 54 00+48 22 666 01 59
(telefon)(fax)
www.vigo.com.pl
(e-mail)(www)
527-020-73-40010265179
(NIP)(REGON)
Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto za sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług5345142 889119479 970
Koszt własny sprzedaży1783615 875158753 690
Zysk (strata) na działalności operacyjnej2023114 01745223 258
Zysk (starta) brutto1808713 90840433 233
Zysk (strata) neto3254713 88472753 227
Liczba akcji w sztukach729000729 000729000729 000
Zysk (strata) netto na akcję (w złotych/euro)44,6519,049,984,43
Aktywa trwałe12910698 7862797623 197
Aktywa obrotowe3795528 93382256 794
Kapitał własny10058268 0632179515 983
Zobowiązania długoterminowe4963047 1111075411 063
Zobowiązania krótkoterminowe1685012 54436512 946
Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro)137,9793,3729,9021,92
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2119215 44647373 591
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-15923-31129-3559-7 236
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-511919 222-11444 468

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
- pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP,obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu;
kurs ten wyniósł:- za okres bieżący - 4,4741 - za okres porównawczy - 4,3018
- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP,obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego,
kurs ten wyniósł:- za okres bieżący - 4,6148 - za okres porównawczy - 4,2585.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
VIGO-2020-BSF-MSSF-SzB-PL-emitent-dn-KP.xhtml.XAdESSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2020 xhtml podpisany
Raport roczny 2020 xhtml.xhtmlVIGO System S.A. Raport Roczny 2020 xhtml
report (14).BES.zip (2).xadesVIGO System S.A. Raport Roczny 2020 xhtml podpisany
VIGO-2020-BSF-MSSF-SzB-PL-emitent-dn-KP.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2020 xhtml
Oświadczenie Rady Nadzorczej na temat Komitetu Audytu xhtml.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Komitet Audytu xhtml
Oświadczenie Rady Nadzorczej na temat SF i SZzD 2020 xhtml.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej SF i SzDZ xhtml

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05Adam PiotrowskiPrezes Zarządu
2021-03-05Łukasz PiekarskiCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05Sylwia Wiśniewska-FilipiakGłówny Księgowy


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk