Advertisement
  • Odbierz prezent
VID: Przydział i dojście emisji obligacji serii R do skutku (2021-05-18 12:45)

Spis załączników:

Zarząd Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 17 maja 2021 r. na podstawie stosownej uchwały dokonał przydziału 25.000 ( dwadzieścia pięć tysięcy) obligacji serii oznaczonej literą „R”, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 (dwadzieścia pięć milionów) złotych. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 18 maja 2024 r. Emitent nie będzie się ubiegał o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: od 17 maja 2021 r., data zakończenia subskrypcji: do 17 maja 2021 r,
2) Data warunkowego przydziału instrumentów finansowych: 17 maja 2021 r.,
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 25.000 sztuk,
4) Stopa redukcji: nie dotyczy.,
5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 25.000,
6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 1.000 zł,
6a) Wartości nominalne instrumentów finansowych: 1.000 zł,
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: 1 osoba,
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1 osoba,
9) Osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z emitentem, w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Nie dotyczy,
11) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.

Łączne koszty emisji Obligacji wyniosły 10. 000,00 zł i były to koszty:

- koszty obsługi prawnej – 10.000,00 zł


Koszty związane z emisją Obligacji zalicza się do kosztów ogólnego zarządu. Natomiast koszty emisji Obligacji kwalifikowane są do kosztów finansowych. Część kosztów przypadająca na przyszłe okresy sprawozdawcze, do których zalicza się prowizje od emisji obligacji podlegają aktywowaniu (ujęciu przejściowemu w aktywach bilansu) i następnie jest odnoszona w koszty następnych okresów sprawozdawczych.


Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 3) oraz §10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst”

§5 ust. 1 pkt 3) oraz §10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-05-18 12:45:42Waldemar Cezary WasilukWiceprezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk