Advertisement
  • Odbierz prezent
VERCOM S.A.: Podsumowanie oferty publicznej akcji Spółki (2021-05-11 19:47)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-05-11
Skrócona nazwa emitenta
VERCOM S.A.
Temat
Podsumowanie oferty publicznej akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 5/2021 – PODSUMOWANIE OFERTY PUBLICZNEJ AKCJI SPÓŁKI

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej
Kancelaria: publiczna
Zarząd Spółki Vercom S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że dokonał przydziału akcji Spółki na podstawie art. 439 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w oparciu o upoważnienie udzielone mocą § 4 ust. pkt 5 uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii D i praw do akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.
Spółka wyjaśnia, że przydzielonych 4.000.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje Nowej Emisji") oraz 1.000.0000 istniejących akcji Spółki sprzedawanych przez akcjonariuszy Spółki („Akcje Sprzedawane”) (dalej łącznie jako: „Akcje”) zostały zaoferowane w ramach subskrypcji otwartej, w drodze oferty publicznej w oparciu o prospekt opublikowany przez Spółkę w dniu 12 sierpnia 2021 r. („Oferta"):
Spółka przekazuje informacje na temat zakończenia Oferty:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia Oferty:
 rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy detalicznej (TD): 14 kwietnia 2021 r.
 rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych (TII): 22 kwietnia 2021 r.
Data zakończenia Oferty:
 zakończenia przyjmowania zapisów w TD: 20 kwietnia 2021 r.
 zakończenia przyjmowania zapisów w TII: 26 kwietnia 2021 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych (akcji):
Przydział Akcji nastąpił w dniu 27 kwietnia 2021 r.
3. Liczba papierów wartościowych (akcji) objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcja: 4.000.000 Akcji Nowej Emisji.
Liczba papierów wartościowych objętych sprzedażą: 1.000.000 Akcji Sprzedawanych.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Akcje Oferowane oferowane były w dwóch transzach: (i) transzy inwestorów indywidualnych; (ii) transzy inwestorów instytucjonalnych. Inwestorom w transzy inwestorów indywidualnych oferowane były wyłącznie Akcje Nowej Emisji. Inwestorom instytucjonalnym oferowane były zarówno Akcje Nowej Emisji, jak i Akcje Sprzedawane. Redukcja objęła wyłącznie zapisy na Akcje Nowej Emisji oferowane w transzy inwestorów indywidualnych. Średnia stopa redukcji zapisów w tej transzy wyniosła 92,417%.
5. Liczba papierów wartościowych (akcji), na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
Łączna liczba zapisów na Akcje Oferowane oferowane Inwestorom Indywidualnym wyniosła 5.885, a łączny wolumen 7.912.216. Zgodnie z zaproszeniami do złożenia zapisów, które zostały skierowane do Inwestorów Instytucjonalnych po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy łącznie na 4.400.000 Akcji Oferowanych.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
Liczba Akcji Oferowanych przydzielona w ramach Oferty Inwestorom Indywidualnym wyniosła 600.000 Akcji Nowej Emisji.
Liczba Akcji Oferowanych przydzielona w ramach Oferty Inwestorom Instytucjonalnym wyniosła 4.400.000 Akcji Oferowanych, w tym 3.400.000 Akcji Nowej Emisji oraz 1.000.000 Akcji Sprzedawanych.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane)
Akcje zostały objęte po cenie, która wynosiła 45 zł za jedną Akcję.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
W transzy inwestorów indywidualnych zostało złożonych 5864 zapisów na Akcji Nowej Emisji objęte subskrypcją.
W transzy inwestorów instytucjonalnych zapisy na Akcje Sprzedawane złożyło 181 inwestorów, a na Akcji Nowej Emisji objęte subskrypcją 175 inwestorów.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
W transzy inwestorów indywidualnych w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono Akcje Nowej Emisji 5320 inwestorom.
W transzy inwestorów instytucjonalnych w ramach przeprowadzonej sprzedaży Akcji Sprzedawanych przydzielono Akcje Sprzedawane 181 inwestorom, a w ramach przeprowadzonej subskrypcji Akcji Nowej Emisji przydzielono Akcje Nowej Emisji 175 inwestorom.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonywaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Oferta nie była objęta subemisją. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 225.000.000 zł, w tym wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji Nowej Emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Akcji Nowej Emisji objętych ofertą i ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, wyniosła 180.000.000 zł. Akcje zostały objęte za wkłady pieniężne.
12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów Oferty, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
 przygotowania i przeprowadzenia Oferty – ok. 8.541.857,92 zł
 wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy, brak subemitentów
 sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – ok. 910.473,28 zł
 promocji Oferty – ok. 910.473,28 zł
Powyższe koszty Spółka zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oszacowała na podstawie otrzymanych faktur oraz szacunków kosztorysowych. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów Oferty, w tym kosztów według ich tytułów po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.
Koszty transakcji związane z emisją Akcji Nowej Emisji zostaną rozliczone poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Spółka zamierza obniżyć kapitał zapasowy powstały z nadwyżki ceny emisyjnej nad uzyskaną ceną sprzedaży Akcji Nowej Emisji.

13. Średni koszt przeprowadzenia Oferty przypadający na jedną Akcję
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu Oferty. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.
14. Sposobie objęcia papierów wartościowych
Akcje zostały objęte za wkłady pieniężne.
Mając na uwadze powyższe, Oferta doszła do skutku.
Podstawa prawna szczegółowa:
§ 16 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VERCOM S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-829Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Franklina Roosevelta22
(ulica)(numer)
+48 616 222 400
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
781176512530061423
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-11Krzysztof SzyszkaPrezes ZarząduKrzysztof Szyszka
2021-05-11Adam LewkowiczWiceprezes ZarząduAdam Lewkowicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk