• Odbierz prezent
Venture INC ASI S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 (2021-02-26 21:03)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
Venture INC ASI S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Venture INC ASI S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 26 lutego 2021 roku podjął uchwałę dotyczącą podziału zysku netto za okres roku obrotowego od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Zgodnie z nią zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu następujący podział jednostkowego zysku Venture INC ASI S.A., który wyniósł 8.095.100,04 PLN (osiem milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych 4/100);
- na zasilenie kapitału zapasowego Spółki przeznaczyć kwotę 6.006.300,04 PLN
- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 2.088.800,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 0,07 PLN.

Dywidendą objętych będzie 29.840.000 akcji Spółki.
Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy: 28 kwietnia 2021 roku,
Planowany dzień wypłaty dywidendy: 07 maja 2021 roku.

Zarząd, działając w ramach podstawowego i ogólnego założenia Polityki Dywidendowej, będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie na wypłatę dywidendy za rok 2020 części zysku netto w wielkości dostosowanej do możliwości finansowych Spółki. Zarząd podkreśla także, że formułując swoją rekomendację dotyczącą wielkości wypłaty dywidendy za rok 2020 wziął także pod uwagę następujące czynniki, wpływające na treść jego rekomendacji, to jest: (i) kwotę wyniku netto Spółki w 2020 roku, (ii) ogólną sytuację finansową i płynność Spółki, (iii) istniejące i przyszłe zobowiązania Spółki (w tym w szczególności istniejące i potencjalne zobowiązania Spółki, wynikające z prowadzonej polityki inwestycyjnej), (iv) ocenę perspektyw Spółki w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, (v) konieczność wydatkowania środków w związku z rozwojem Spółki, (vi) znane inne okoliczności i zobowiązania o charakterze jednorazowym, (vii) obowiązujące przepisy prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Venture INC ASI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
Venture INC ASI S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-033Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięska 45 bud. 3lok. 3.4
(ulica)(numer)
(71) 714 20 88(71) 712 24 22
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8992650810020682053
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Jakub SitarzPrezes ZarząduJakub Sitarz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk