• Odbierz prezent
Venture INC ASI S.A.: raport finansowy (2021-02-26 19:40)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-02-26
Venture INC ASI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
Venture INC ASI S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
53-033Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięska 45 bud. 3lok. 3.4
(ulica)(numer)
(71) 714 20 88(71) 712 24 22
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8992650810020682053
(NIP)(REGON)
259400JC58GHE19COG440000299743
(LEI) (KRS)
HLB M2 AUDIT PIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. EUR
20202 01920202 019
I. Przychody z działalności podstawowej11 513,00120,002 573,0028,00
Zysk/Strata na działalności podstawowej6 187,00-12 120,001 383,00-2 845,00
Zysk/Strata przed opodatkowaniem8 256,00-11 699,001 845,00-2 746,00
Zysk/Strata netto8 095,00-10 843,001 809,00-2 545,00
Całkowite dochody ogółem8 095,00-10 843,001 809,00-2 545,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 812,00-4 137,00-405,00-971,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 225,00-2 127,00-721,00-499,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 569,00453,00-351,00106,00
Przepływy pieniężne netto razem.-6 606,00-5 811,00-1 476,00-1 364,00
Aktywa razem48 866,0040 365,0010 524,009 479,00
Zobowiązania długoterminowe117,0041,0025,0010,00
Zobowiązania krótkoterminowe42,0013,009,003,00
Kapitał własny48 406,0040 311,0010 489,009 466,00
Kapitał zakładowy2 984,002 984,00647,00701,00
Liczba akcji (w szt.)29 840 000,0029 840 000,0029 840 000,0029 840 000,00
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,27-0,360,06-0,09
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,27-0,360,06-0,09
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,621,350,350,32
Zastosowane kursy walutowe:
1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przelicza się na walutę EUR wg
średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy:
- na dzień 31.12.2020 r. wg kursu 4,6148 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr
255/A/NBP/2020
- na dzień 31.12.2019 r. wg kursu 4,2585 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr
251/A/2019
2) poszczególne pozycje rachunku zysku i strat, sprawozdania z innych całkowitych dochodów
oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przelicza się na walutę EUR wg kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących
na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
- za okres 01.01-31.12.2019 wg kursu 4,2604 PLN/EUR
- za okres 01.01-31.12.2020 wg kursu 4,4742 PLN/EUR
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2020sprawozdanieroczneVTI.xhtml
2020sprawozdanieZarzaduVTI.xhtml
2020sprawozdanieroczneVTI.xhtml.xades
2020sprawozdanieZarzaduVTI.xhtml.xades
Raport.xhtml
Raport.xhtml.XAdES

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk