• Odbierz prezent
Venture INC ASI S.A.: Przyjęcie polityki dywidendowej (2021-02-26 20:57)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
Venture INC ASI S.A.
Temat
Przyjęcie polityki dywidendowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Venture INC ASI SA (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 26.02.2021podjął uchwałę w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej Spółki .
Zgodnie z założeniami Zarząd począwszy od wyników Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r.  zamierza każdorazowo rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Założeniem Polityki Dywidendowej jest dokonywanie przez Spółkę wypłat dywidendy stosownie do wielkości wypracowanego zysku Spółki i możliwości finansowych Spółki, zawsze z zastrzeżeniem i przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa, określających ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy, w szczególności ograniczenia, wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych

Zgodnie z przyjętą Polityką Dywidendową, w przypadku wypracowania przez Spółkę zysku netto za dany rok obrotowy, Zarząd będzie przedkładał Walnemu Zgromadzeniu rekomendację i propozycję podziału zysku netto, z uwzględnieniem przeznaczenia części lub całości zysku na wypłatę dywidendy.

Zarząd formułując i zgłaszając wnioski i rekomendacje, dotyczące wypłaty dywidendy w danym roku obrotowym, zawsze będzie brał pod uwagę m. in. następujące czynniki, wpływające na treść jego wniosku: (i) wynik netto Spółki, (ii) ogólną sytuację finansową i płynność Spółki, (iii) istniejące i przyszłe zobowiązania Spółki (w tym w szczególności istniejące i potencjalne zobowiązania Spółki, wynikające z prowadzonej polityki inwestycyjnej), (iv) ocenę perspektyw Spółki w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, (v) konieczność wydatkowania środków w związku z rozwojem Spółki, (vi) znane inne okoliczności i zobowiązania o charakterze jednorazowym, (vii) obowiązujące przepisy prawa.

Zarząd Spółki podkreśla i zaznacza, że zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, wyłącznym organem uprawnionym do podjęcia ostatecznej decyzji w przedmiocie podziału zysku Spółki lub pokrycia straty Spółki, w tym uprawnionym do podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy i jej wysokości, jest zawsze Walne Zgromadzenie, a uczestniczący w nim akcjonariusze nie są w żaden sposób ograniczeni lub związani wnioskami i rekomendacjami Zarządu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Venture INC ASI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
Venture INC ASI S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-033Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięska 45 bud. 3lok. 3.4
(ulica)(numer)
(71) 714 20 88(71) 712 24 22
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8992650810020682053
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Jakub SitarzPrezes ZarząduJakub Sitarz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk