Advertisement Advertisement
  • Odbierz prezent
VDS: Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. (2023-06-01 14:33)
fot. freepik.com
Zarząd VIDIS SA z siedzibą w Kobierzycach ("Emitent", "Spółka") przekazuje korektę kwartalnego raportu jednostkowego oraz raportu skonsolidowanego za okres 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. (III kwartał roku obrotowego 2022/2023).

Zarząd informuje, że korekta wynika z omyłki pisarskiej powstałej podczas błędnego kopiowania danych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego w części "Rachunek przepływów pieniężnych [w zł] - metoda pośrednia".

W pierwotnie przekazanym raporcie w części „Rachunek przepływów pieniężnych” znalazły się poniższe dane (BYŁO), które zostały zastąpione prawidłowymi danymi przedstawionymi poniżej (WINNO BYĆ).

BYŁO
c) Rachunek przepływów pieniężnych [w zł] – metoda pośrednia
Narastająco od początku danego roku obrotowego
01.07.2023-31.03.2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
II. Korekty razem 7 839 514,57
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 4 344,35
12. Inne korekty -13 362,09
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II) 8 696 101,58
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 676 864,56
4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00
II. Wydatki 826 387,53
4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -149 522,97
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
II. Wydatki 8 615 065,56
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 422 721,42
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -6 615 065,56
D. Przepływy pieniężne netto razem 1 931 513,05
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 276 660,93
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 409 053,92

WINNO BYĆ
c) Rachunek przepływów pieniężnych [w zł] – metoda pośrednia
Narastająco od początku danego roku obrotowego
01.07.2023-31.03.2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
II. Korekty razem 6 086 154,88
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -32 798,46
12. Inne korekty -1 729 578,97

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II) 6 942 741,89

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 706 898,49
4. Inne wpływy inwestycyjne 30 033,93
II Wydatki 856 578,59
4. Inne wydatki inwestycyjne 30 191,06
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -149 680,10
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
II. Wydatki 8 278 707,53
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 086 363,39
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -6 278 707,53
D. Przepływy pieniężne netto razem 514 354,26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 514 354,26
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 171 360,59

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że dołoży wszelkich starań, aby podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2023-06-01 14:33:29Szymon StaruchowiczWiceprezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk